ВПЛИВ АРТИКУЛЯЦІЙНОЇ ГІМНАСТИКИ НА АНАТОМО – ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено артикуляцію. Артикуляція ( від лат. аrticulatio – розподіл) – це виразність вимови в цілому та дія мовнорухового апарату зокрема, внаслідок чого утворюються різноманітні звуки мовлення. Формування правильної звуковимови неможливе без диференційованої роботи органів мовнорухового апарату ( язик, губи, м’яке піднебіння, нижня щелепа, тощо), дихання та голосу, їхньої комплексної взаємодії. Зазначено, що успіх у вихованні правильної звуковимови залежить від методів педагогічного впливу логопеда, диференційованого індивідуального підходу. Оскільки під час виконання одноманітних артикуляційних вправ діти швидко втомлюються і взагалі втрачають інтерес до логопедичного заняття, також необхідне застосування різноманітних, цікавих для дітей форм роботи – наприклад, поєднання занять з грою. Це знімає у дітей напруження, заохочує їх до наступних занять, надає малюкам упевненості в своїх силах. Articulation is explored in the publication. Articulation (from the Latin articulatio – distribution) is expressiveness of pronunciation in general and the action of the speech-motor apparatus in particular, as a result of which various speech sounds are formed. The formation of correct phonetic speech is impossible without the differentiated work of the organs of the speech and motor apparatus (tongue, lips, soft palate, lower jaw, etc.), breathing and voice, and their complex interaction. It is noted that success in education of correct phonetic speech depends on the methods of pedagogical influence of the speech therapist, a differentiated individual approach. Since during the performance of monotonous articulation exercises, children quickly tire and generally lose interest in speech therapy classes, it is also necessary to use various forms of work that are interesting for children - for example, a combination of classes with games. This relieves children of tension, encourages them to the next classes, gives kids confidence in their abilities.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, артикуляція, логопедія, корекційна робота, студентські роботи, speech development, articulation, speech therapy, revision work, student works
Цитування
Бабеня Ю. В. Вплив артикуляційної гімнастики на анатомо – фізіологічні механізми мовлення / Ю. В. Бабеня // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 55–58.