ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО КОМУНІКАЦІЇ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ I РІВНЯ ЗАСОБОМ КАНІСТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено формування мотивації до комунікації в дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення І рівня засобами каністерапії. В Україні каністерапія є досить новою формою реабілітації, але її активно вивчають науковці в різних галузях. Наголошено, що при роботі за допомогою каністерапіі необхідно враховувати індивідуальні особливості дитини, зокрема наявність у неї власної зацікавленості взаємодії з твариною, а також наявність можливих протипоказань до проведення терапії цим способом, таких як індивідуальні реакції та панічний страх перед собаками. Висвітлено особливості формування мотивації до комунікації у дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ I рівня засобом каністерапії. The article examines the formation of motivation for communication in children of younger preschool age with general underdevelopment of speech of the first level by means of canister therapy. In Ukraine, canister therapy is a fairly new form of rehabilitation, but it is actively studied by scientists in various fields. It is emphasized that when working with canister therapy, it is necessary to take into account the individual characteristics of the child, in particular, the presence of his own interest in interacting with the animal, as well as the presence of possible contraindications to conducting therapy in this way, such as individual reactions and panic fear of dogs. The peculiarities of the formation of motivation for communication in children of younger preschool age with first-level mental retardation by means of canister therapy are highlighted.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, формування мотивації до комунікації, каністерапія, діти молодшого дошкільного віку, магістерські роботи, general underdevelopment of speech, formation of motivation for communication, canister therapy, children of younger preschool age, master's works
Цитування
Безугла І. О. Особливості формування мотивації до комунікації в дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення І рівня засобами каністерапії / І. О. Безугла // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 18–22.