ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ

dc.contributor.authorТільна, О. В.
dc.date.accessioned2024-02-14T16:20:14Z
dc.date.available2024-02-14T16:20:14Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractФормування позитивного ставлення до навчання у молодших школярів є однією з головних проблем сучасності. Діти молодшого шкільного віку стають на шлях на якому багато відкриттів, нових можливостей, які дають відчуття щастя від пізнання навколишнього простору і власних зусиль. Позитивне ставлення до навчання виникає тоді, коли дорослі створюють умови для формування у дитини пізнавати нове, брати на себе відповідальність та розкривати власні можливості. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі викладено проблеми формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання та вплив сім’ї, школи та оточуючого середовища на ставлення до навчання. Велику роль відіграє мотивація у визначенні позитивного ставлення до навчання. У другому розділі представлено інноваційні методи у навчальному процесі, методи та засоби позитивного ставлення до навчання при звичайних умовах та в умовах воєнного стану, також проведено експериментальне анкетування та аналіз методів дослідження рівня сформованості позитивного ставлення до навчання молодших школярів. У висновках доведено, що для успішного формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання ефективність педагогічного процесу залежить від таких аспектів: психологічна підтримка, використання інноваційних методів та засобів, адаптація до особистісних особливостей учнів, вплив сім’ї, школи та оточуючого середовища на ставлення до навчання. Formation of a positive attitude to learning in younger schoolchildren is one of the main problems of our time. Children of primary school age embark on a path on which there are many discoveries, new opportunities that give a feeling of happiness from learning about the surrounding space and their own efforts. A positive attitude to learning arises when adults create conditions for the formation of a child to learn new things, take responsibility and reveal their own capabilities. The graduation thesis consists of an introduction, two chapters, conclusions, a list of used sources and appendices. The first chapter outlines the problems of forming a positive attitude to learning in younger schoolchildren and the influence of family, school, and the surrounding environment on the attitude to learning. Motivation plays an important role in determining a positive attitude towards learning. In the second chapter, innovative methods in the educational process, methods and means of a positive attitude to learning under normal conditions and under martial law conditions are presented, experimental questionnaires and analysis of methods of researching the level of formation of a positive attitude towards education of younger schoolchildren are also carried out. The conclusions prove that the effectiveness of the pedagogical process depends on the following aspects for the successful formation of a positive attitude to learning in younger schoolchildren: psychological support, the use of innovative methods and tools, adaptation to the personal characteristics of students, the influence of the family, school and the surrounding environment on the attitude to teaching.
dc.identifier.citationТільна О. В. Формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / О. В. Тільна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 85 с. табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13941
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпозитивне ставлення
dc.subjectпсихологічна підтримка
dc.subjectсім’я
dc.subjectбатьки
dc.subjectмолодші школярі
dc.subjectшкола
dc.subjectдистанційне навчання
dc.subjectвоєнний стан
dc.subjectмотивація
dc.subjectpositive attitude
dc.subjectpsychological support
dc.subjectfamily
dc.subjectparents
dc.subjectyounger students
dc.subjectschool
dc.subjectdistance learning
dc.subjectmartial law
dc.subjectmotivation
dc.titleФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ
dc.title.alternativeFormation of a positive attitude to learning in younger schoolchildren
dc.typeOther
Файли
Колекції