ЕТНОГРАФІЗМ У ТВОРЧОСТІ Г. КВІТКИ-ОСНОВʼЯНЕНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено питання етнографізму у творах Г. Квітки-Основ’яненка. Етнографізм, притаманний творчості Квітки-Основ'яненка, проявляється в описі народних обрядів, повір'їв, звичаїв Слобожанщини, широкому використанні прислів'їв та приказок, а також у детальному описі побуту українського села. Зазначено, що він один із перших письменників, хто вважав за необхідне говорити про особливості українців як народу і нації через знайомство читачів із українським побутом, традиціями та звичаями, що й до нашого часу є актуальними в культурі українців. The publication examines the issue of ethnography in the works of H. Kvitka-Osnovyanenko. Ethnography inherent in the work of Kvitka-Osnovyanenko is manifested in the description of folk rites, beliefs, customs of Slobozhanshchyna, the wide use of proverbs and sayings, as well as in the detailed description of the life of the Ukrainian village. It is noted that he is one of the first writers who considered it necessary to talk about the peculiarities of Ukrainians as a people and a nation through the acquaintance of readers with Ukrainian life, traditions and customs, which are still relevant in the culture of Ukrainians to this day.
Опис
Ключові слова
етнографізм, звичай, народ, творчість, спадщина, ethnography, custom, people, creativity, heritage
Цитування
Галушкіна М. О. Етнографізм у творчості Г. Квітки-Основʼяненка / М. О. Галушкіна // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 18–21.