ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016.02 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА) ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІРЦ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського
Анотація
Обґрунтовано необхідність підготовки майбутніх дефектологів до роботи в інклюзивно-ресурсному центрі як інноваційній структурі у системі закладів освіти, які займаються навчанням, вихованням, розвитком і корекційною роботою з дітьми з особливими освітніми потребами. Мета вивчення навчальної дисципліни «Діяльність ІРЦ в системі освіти» – формування у здобувачів знань і навичок проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційнорозвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами, забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу та ведення документації в інклюзивно-ресурсних центрах. Представлено результати навчання за програмою, зміст навчальної дисципліни за модулями і темами, завдання для самостійної роботи, для індивідуальної роботи, а також запитання для семестрового контролю. This article substantiates the need for training future special educators to work in an inclusive resource centre as an innovative structure in the system of educational institutions engaged in training, education, development, and corrective work with children with special educational needs. The peculiarities of the formation of competence of future bachelors regarding professional activities in the inclusive resource centre of the program in accordance with the content of the academic discipline “Activities of the IRC in the education system” are highlighted. In connection with the need to implement distance learning in educational institutions of Ukraine, due to the pandemic and the martial law in the country, we believe that a modern special education teacher should be able to work in different modes of teaching children with special educational needs (offline, mixed, online). These skills include organizing a comprehensive assessment of the child’s development, determining the category of educational difficulties, and the level of support, as well as maintaining appropriate documentation by a specialist (consultant) of the inclusive resource centre. The purpose of studying the educational discipline “Activities of the IRC in the education system” is to develop the knowledge and skills of the learners in conducting a comprehensive psychological and pedagogical assessment of the child’s development, providing psychological and pedagogical, correctional, and developmental services to children with special educational needs, providing them with systematic qualified support, and maintaining documentation in inclusive resource centres. As a result of mastering the content of the academic discipline, the students must achieve the following program learning outcomes: 1) understand the principles, methods, forms, and essence of the organization of the educational and correctional process in various types of institutions; 2) plan educational and correctional work based on the results of psychological and pedagogical diagnosis of persons with special educational needs, considering their age and individual-typological differences; 3) have skills in staffing and organizing the activities of special education institutions, special groups in preschool education institutions, special classes in general secondary education institutions, etc. The content of the academic discipline by modules and topics, tasks for independent work, individual work, and questions for semester control are presented. Video resources are offered for working in different learning modes (offline, mixed, online).
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, учитель-дефектолог, інклюзивно-ресурсний центр, комплексна оцінка, освітні та корекційно-розвиткові послуги, інклюзивне освітнє середовище, діти з порушеннями психофізичного розвитку, professional training, special education teacher, inclusive-resource centre, comprehensive assessment, educational, correctional and developmental services, inclusive educational environment, children with psychophysical developmental disabilities
Цитування
Казачінер О. С. Підготовка майбутніх бакалаврів зі спеціальності 016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) до професійної діяльності в ІРЦ / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук, А. І. Галій // Імідж сучасного педагога. – 2023. – № 5 (212) : Незламність української освіти в умовах війни. – С. 130–137.