Вплив куниці лісової (Martes martes) на гніздування птахів у штучних гніздівлях північного сходу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний науково-природничий музей НАН Украіни
Анотація
За результатами візуальних спостережень, проведених протягом 2019–2021 рр. на території північного сходу України, було виявлено високу частку зруйнованих гнізд птахів у штучних гніздів-лях — куницею лісовою (Martes martes). Вплив хижака оцінювали за такими ознаками: виломана перед-ня стінка штучної гніздівлі, зруйноване гніздо птаха у штучній гніздівлі, сліди кігтів на передній стінці штучної гніздівлі, фрагменти пір’я та кістки птаха. У сосновому лісі Гетьманського НПП поблизу с. Кам’янка, частка зруйнованих гнізд куницею лісовою впродовж 2019–2021 рр. зростала: від 15,6 до 36,0 та 45,2 % відповідно. В бору НПП «Гомільшанські ліси» поблизу с. Задонецьке, найбільша частка зруйнованих гнізд куницею лісовою, припадала на 2020 рік — 51,1 %, менша у 2021 р. — 33,3 %. Випа-дки хижацтва зареєстровано у ШГ з гніздами таких видів птахів: P. major в третій декаді травня (21.05–31.05) — 15,9 % (n = 47) у НПП «Гомільшанські ліси» поблизу с. Задонецьке; F. albicollis в першій дека-ді червня (01.06–10.06) 19,1 % (n = 43) у Гетьманському НПП поблизу с. Кам’янка. Загалом, отримані результати, вказують на збільшення випадків зруйнованих гнізд куницею лісовою у штучних гніздівлях в першу декаду червня (01.06–10.06) та першу-другу декади липня (01.07–20.07) для більшості видів птахів: Parus major, Ficedula albicollis, Phoenicurus phoenicurus, Ficedula hypoleuca, Erithacus rubecula. Наприкінці третьої декади лютого та протягом березня місяця, перевірка штучних гніздівлях показала, що велика кількість дорослих особин Parus major, ночують у штучних гніздівлях. При цьому у 2021 р. їхня частка становила 15 % (n = 100), з них 10 % стали жертвами куниці лісової, у НПП «Гомільшанські ліси» поблизу с. Задонецьке. Зменшення частки зруйнованих гнізд у 2021 р., може бути пов’язане із за-ходами по зниженню випадків хижацтва куницею лісовою — використанням керосину. На території Ге-тьманського НПП поблизу с. Кам’янка у 2020, Parus major теж є основною жертвою куниці лісової, про те, її частка становила 5,0 % (n = 120). Серед дорослих особин птахів у штучних гніздівлях, які не утво-рили пару, чи як наслідок, загинув самець або самка, при перевірці штучних гніздівель виявлено також випадки хижацтва куницею лісовою. Passerines are the most threatened by predators during the nesting period. Accord-ing to the results of visual observations conducted during 2019–2021 in forests of north-eastern Ukraine, a high proportion of bird nests destructed by the pine marten (Martes martes) in artificial nest boxes was revealed. The impact of the predator was assessed according to the following signs: the front wall of the nest box fell off, the bird’s nest was destroyed and torn, traces of claws on the front wall of the nest box, fragments of feathers and bones of the bird found nearby. In the pine forest of the Hetmansky National Nature Park near Kamenka village, the share of destroyed by the pine marten nests increased during 2019–2021 from 15.6% to 36.0% and 45.2%, respectively. In a forest of the Homilshansky Lisy National Nature Park near Zadonetske village, the largest share of nests ruined by the forest marten was 51.1% in 2020 and 33.3% in 2021. Cases of predation predominated in net boxes with nests of Parus major in the third decade of May (21.05–31.05)—15.9% (n = 47) in the Homilshansky Lisy National Nature Park; F. albicollis in the first decade of June (01.06–10.06)—19.1% (n = 43) in the Hetmansky National Nature Park near Kamenka village. In general, the results indicate an increase in the destruction of nests in nest boxes by the pine marten in the first decade of June (01.06–10.06) and in the first or second decade of July (01.07–20.07) for most bird species, including Parus major, Ficedula albicollis, Phoenicurus phoenicurus, Ficedula hypoleuca, and Erithacus rubecula. At the end of the third decade of February and during March, an inspection of nest boxes showed that a large num-ber of adults of Parus major spend the night in the nest boxes. At the same time, in 2021, their share was 15% (n = 100), of which 10% became victims to the forest marten in the Homilshansky Lisy National Nature Park near Zadonetske village. In the territory of Hetmansky National Nature Park near Kamenka village, in 2020, Parus major was also the main victim of the pine marten, with a share of 5.0% (n = 120). Among the adult birds in the nest boxes that did not form breeding pairs or of which, eventually, the male or female died, the inspection of nest boxes also revealed cases of predation by the pine marten.
Опис
Ключові слова
куниця лісова, дуплогніздові птахи, штучні гніздівлі, хижацтво, північний схід України., pine marten, hollow-nesting birds, nest box, predation, north-eastern Ukraine
Цитування
Ярис О. Вплив куниці лісової (Martes martes) на гніздування птахів у штучних гніздівлях північного сходу України / О. Ярис // Theriologia Ukrainica. – 2022. – Pp. 130–135.