CONDITIONALS WISHES. Методичні рекомендації з курсу практичної граматики англійської мови для студентів, які вивчають англійську мову на рівні A1–B1

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації присвячено одній з найскладніших та найбільш уживаних граматичних категорій англійської мови – категорії способу дії, а саме – типам умовних речень. Утворення, вживання умовних речень та їх переклад з англійської на рідну мову викликають певні труднощі у здобувачів на будь-якому рівні вивчення мови у зв’язку з наявністю часткової невідповідності даного граматичного феномену в англійській та українській мовах. З огляду на специфіку навчання даного граматичного матеріалу на рівні А1–В1 та з метою формування стійких граматичних навичок, автором було запропоновано різноманітні за граматичним наповненням вправи, підібрані з урахуванням різних рівнів складності, позначені спеціальними символами (* – А1, ** – А2, *** – В1). Загалом пропонується 50 вправ, згрупованих відповідно до граматичного матеріалу, який підлягає відпрацюванню. Деякі вправи, представлені у збірнику, вже були успішно апробовані на заняттях з практичної граматики зі студентами-іноземцями, які вивчають англійську мову на рівні А1-А2. Відповідно було внесено деякі зміни і уточнення. Дані методичні рекомендації можуть бути використані як для аудиторної роботи, так і для самостійного опрацювання. Методические рекомендации посвящены одной из самых сложных и употребляемых грамматических категорий английского языка – категории способа действия, а именно – типа условных предложений. Образование, употребление условных предложений и перевод с английского на родной язык вызывают определенные трудности у соискателей на любом уровне изучения языка в связи с наличием частичного несоответствия данного грамматического феномена в английском и украинском языках. Учитывая специфику обучения данного грамматического материала на уровне А1–В1 и с целью формирования устойчивых грамматических навыков, автором были предложены разнообразные по грамматическому наполнению упражнения, подобранные с учетом разных уровней сложности, отмеченные специальными символами (* – А1, ** – А2, *** – В1). В общей сложности предлагается 50 упражнений, сгруппированных в соответствии с грамматическим материалом, подлежащим отработке. Некоторые упражнения, представленные в сборнике, уже успешно апробированы на занятиях по практической грамматике со студентами-иностранцами, которые изучают английский язык на уровне А1–А2. Соответственно, были внесены некоторые изменения и уточнения. Данные методические рекомендации могут быть использованы как для аудиторной работы, так и для самостоятельной проработки. Methodical recommendations are devoted to one of the most difficult and used grammatical categories of the English language - the category of the mode of action, namely, the type of conditional sentences. Education, the use of conditional sentences and translation from English into the native language cause certain difficulties for applicants at any level of language learning due to the presence of a partial inconsistency of this grammatical phenomenon in English and Ukrainian. Taking into account the specifics of teaching this grammatical material at the A1–B1 level and in order to form stable grammatical skills, the author proposed exercises of various grammatical content, selected taking into account different levels of difficulty, marked with special symbols (* – A1, ** – A2, ** * – IN 1). A total of 50 exercises are offered, grouped according to the grammatical material to be practiced. Some of the exercises presented in the collection have already been successfully tested in practical grammar classes with foreign students who study English at the A1-A2 level. Accordingly, some changes and clarifications have been made. These guidelines can be used both for classroom work and for independent study.
Опис
Ключові слова
англійська мова, практична граматика, студенти, методичні рекомендації, английский язык, практическая грамматика, студенты, методические рекомендации, English, practical grammar, students, guidelines
Цитування
Ситнікова В. К. ConditiIonals wishes : метод. рек.з курсу практ. граматики англ. мови для студ., які вивч. англ. мову на рівні A1–B1 / В. К. Ситнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 47 с.