Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи з управлінської економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Анотація
Важливе місце в системі підготовки сучасних фахівців посідає відносно нова навчальна дисципліна – «Управлінська економіка», яка вивчає механізми управління на мікрорівні (внутрішньофірмове планування), на макрорівні (державне управління) і управління на глобальному рівні. Як окремий напрямок економічної науки, що характеризує мікро, макро, світовий рівні економіки, управлінська економіка спирається на стихійний ринковий механізм з його невизначеністю, хаосом і ризиками, при цьому допомагаючи керуючим різних ланок економіки застосувати теоретичні знання на практиці. Важное место в системе подготовки современных специалистов занимает относительно новая учебная дисциплина - «Управленческая экономика», которая изучает механизмы управления на микроуровне (внутрифирменное планирование), на макроуровне (государственное управление) и управления на глобальном уровне. Как отдельное направление экономической науки, характеризующий микро, макро, мировой уровне экономики, управленческая экономика опирается на стихийный рыночный механизм с его неопределенностью, хаосом и рисками, при этом помогая управляющим различных звеньев экономики применить теоретические знания на практике. An important place in the system of training modern specialists is occupied by a relatively new discipline - "Management Economics", which studies the mechanisms of management at the micro level (internal planning), at the macro level (public administration) and management at the global level. As a separate area of ​​economics, which characterizes the micro, macro, world economy, management economics is based on a spontaneous market mechanism with its uncertainty, chaos and risks, while helping managers of different economies to apply theoretical knowledge in practice.
Опис
Ключові слова
управлінська економіка, курсова робота, правила оформлення курсової роботи, managerial economics, управленческая экономика, курсовая работа, правила оформления курсовой работы, managerial economics, course work, rules of registration of course work
Цитування
Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи з управлінської економіки для здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спец. 051 «Економіка» / [Укл.: Л. П. Радченко, В. В. Соляр] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди – Харків : ХНПУ, 2021. – 37 с.