Вплив конфуціанства на розвиток культури Китаю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута тема впливу конфуціанства на розвиток культури Китаю. Культура азіатських країн зародилася набагато раніше, ніж наша культура. Їх релігійні, етичні та соціально-політичні ідеї, ідеологія та психологія, спосіб життя та світогляд дуже сильно відрізняються від наших. Конфуціанство – це китайська етична та політична доктрина, пов'язана з іменем Конфуція (551–479 рр. до н. е.). У Китаї це вчення відоме як "Школа вчених". Конфуціанство відіграло велику роль у розвитку всіх аспектів життя китайського суспільства, включаючи формування його філософського світогляду. В статье рассмотрена тема влияния конфуцианства на развитие культуры Китая. Культура азиатских стран зародилась гораздо раньше, чем наша культура. Их религиозные, этические и социально-политические идеи, идеология и психология, образ жизни и мировоззрение очень сильно отличаются от наших. Конфуцианство – это китайская этическая и политическая доктрина, связанная с именем Конфуция (551–479 гг. до н. э.). В Китае это учение известно как "Школа ученых". Конфуцианство сыграло большую роль в развитии всех аспектов жизни китайского общества, включая формирование его философского мировоззрения. The article discusses the influence of Confucianism on the development of Chinese culture. The culture of Asian countries originated much earlier than our culture. Their religious, ethical and socio-political ideas, ideology and psychology, way of life and worldview are very different from ours. Confucianism is a Chinese ethical and political doctrine associated with the name Confucius (551-479 BC). In China, this doctrine is known as the "School of Scientists." Confucianism played a major role in the development of all aspects of Chinese life society, including the formation of his philosophical worldview.
Опис
Ключові слова
культура Китаю, конфуціанство, релігійні ідеї, етичні ідеї, студентські роботи, культура Китая, конфуцианство, религиозные идеи, этические идеи, студенческие работы, culture of China, сonfucianism, religious ideas, ethical ideas, student work
Цитування
Заліська М. В. Вплив конфуціанства на розвиток культури Китаю / М. В. Заліська // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 134–135.