Ініціативність і підприємливість як ключова компетентність учня Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ініціативність і підприємливість – ключові компетентності, що необхідні для життя, які набуваються під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Ініціативність і підприємливість втілюється в умінні генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; умінні раціонально вести себе як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо.The article deals with initiative and entrepreneurship - key competencies necessary for life, which are acquired during the study of various subjects at all stages of education. Initiative and entrepreneurship is embodied in the ability to generate new ideas and initiatives and implement them in order to improve both their own social status and well-being status and well-being, as well as the development of society and the state; the ability to rationally behave as a consumer, effectively use individual savings, make appropriate decisions in the field of employment, finance, etc.
Опис
Ключові слова
ініціативність, підприємливість, учні, Нова українська школа, initiative, entrepreneurship, students, New Ukrainian School
Цитування
Турченко О. Ініціативність і підприємливість як ключова компетентність учня Нової української школи / О. Турченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 21.