Інноваційні інструменти збереження Українського музичного мистецтва в історичному вимірі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Відзначається, що з початку ХХ ст. широкого застосування в усіх сферах науково-практичної й мистецької діяльності набували галузеві інновації, які, в свою чергу, ставали основою для широкого кола інноваційних процесів та спонукали до створення прогресивних інноваційних інструментів. Показовим прикладом генерації нових ідей збереження українського музичного мистецтва в історичному вимірі виявився ХІІ археологічний з’їзд 1902 р. та легендарний публічний виступ на ньому ансамблю сліпих музикантів-кобзарів під керівництвом Г. Хоткевича. Народні музиканти, для яких виконавська вокально-інструментальна діяльність була улюбленим ремеслом і засобом матеріального забезпечення, на той період знаходилися на межі повного винищення й потребували негайної дієвої підтримки з боку наукової громадськості, мистецтвознавців і прогресивних представників українського мистецтва. Важливим інноваційним інструментом у цьому напрямі став розвиток і методичне вдосконалення виконавської традиції народного музикування. Концертний виступ на ХІІ археологічному з’їзді в м. Харкові ансамблю народних музикантів під керівництвом Г. Хоткевича концептуально змінив ставлення суспільства до ідеї відродження та збереження традицій українського музичного мистецтва. Ще одним інноваційним інструментом збереження українського музичного мистецтва в історичному вимірі став оновлений зміст концертного заходу та формування репертуару. Зацікавленість та зростаюча популярність українського музичного мистецтва викликала гостру необхідність створення навчальної та методичної літератури як ще одного інноваційного інструменту збереження українського музичного мистецтва в історичному вимірі. Популярність української музичної культури викликала бажання в широких аматорських колах оволодівати виконавським мистецтвом, створювати капели бандуристів та малі форми ансамблів. Використання інноваційних інструментів збереження українського музичного мистецтва в історичному вимірі сприяло тому, що нині в усіх музичних і педагогічних навчальних закладах лунає українська бандура. На музичних фестивалях і конкурсах звучать віртуозні твори великої форми зі складною виконавською технікою та українські пісні соло і в ансамблях. It is noted that since the beginning of the XX century. sectoral innovations were widely used in all spheres of scientific, practical and artistic activity , which, in turn, became the basis for a wide range of innovative processes and prompted the creation of progressive innovative tools. The 12th archaeological congress of 1902 and the legendary public performance of the ensemble of blind musicians-kobzars led by H. Hotkevich turned out to be a prime example of the generation of new ideas for the preservation of Ukrainian musical art in a historical dimension. Folk musicians , for whom performing vocal-instrumental activity was a favorite craft and a means of material support, at that time were on the verge of complete extinction and needed immediate and effective support from the scientific community, art critics and progressive representatives of Ukrainian art. An important innovative tool in this direction was the development and methodical improvement of the performing tradition of folk music making. A concert performance at the 12th archaeological congress in Kharkiv by an ensemble of folk musicians led by H. Hotkevich conceptually changed society's attitude to the idea of reviving and preserving the traditions of Ukrainian musical art. Another innovative tool for the preservation of Ukrainian musical art in the historical dimension was the renewed content of the concert event and the formation of the repertoire. The interest and growing popularity of Ukrainian musical art caused an urgent need to create educational and methodical literature as another innovative tool for preserving Ukrainian musical art in a historical dimension. The popularity of Ukrainian musical culture caused a desire in broad amateur circles to master performing arts, to create bandurists' bands and small ensembles. The use of innovative tools for the preservation of Ukrainian musical art in a historical dimension contributed to the fact that now Ukrainian bandura sounds in all musical and pedagogical educational institutions. At music festivals and competitions, large-scale virtuoso works with complex performance techniques and Ukrainian songs are performed solo and in ensembles.
Опис
Ключові слова
галузеві інновації, музичне мистецтво, народні музиканти, бандура, industry innovations, musical art, folk musicians, bandura
Цитування
Роман Н. М. Інноваційні інструменти збереження Українського музичного мистецтва в історичному вимірі / Н. М. Роман // Professional development: theoretical basis and innovative technologies : Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference, Paris, France, February 20–23, 2024. – Paris, 2024. – Pp. 257–260. доступно за адресою: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2024/02/PROFESSIONAL-DEVELOPMENT-THEORETICAL-BASIS-AND-INNOVATIVE-TECHNOLOGIES.pdf : URL : http://isg-konf.com