ОСВІТНІ КЛАСТЕРИ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто освітні кластери. Для закладів вищої освіти, які є учасниками кластеру надається доступ до спільних ресурсів. Кластери стають своєрідною платформою співпраці різних суб’єктів у напрямку освіти та наукових досліджень, надають переваги у доступі до ресурсів, які можуть спільно використовуватись, дозволяє формувати стабільну пропозицію на ринку послуг та задовольняти попит. Кластеризація підтримується НАН України. Відзначено, що кластеризація та створення консорціумів у сфері вищої освіти на сьогоднішній день підтримується, переважно, технічними закладами вищої освіти. І практичних прикладів тому досить багато. Проте виправданим буде застосування такої форми взаємодії й серед юридичних закладів вищої освіти. Адже, як показує практика взаємодії в рамках реалізації строкових проєктів, така співпраця може бути ефективною. The publication examines educational clusters. For institutions of higher education that are participants of the cluster, access to common resources is provided. Clusters become a unique platform for the cooperation of various subjects in the direction of education and scientific research, provides advantages in access to resources that can be used jointly, allows to form a stable offer on the service market and satisfy demand. Clustering is supported by the National Academy of Sciences of Ukraine. It was noted that clustering and the creation of consortia in the field of higher education are currently supported mainly by technical institutions of higher education. And there are quite a lot of practical examples of that. However, it will be justified to use this form of interaction among legal institutions of higher education. After all, as the practice of interaction within the implementation of short-term projects shows, such cooperation can be effective.
Опис
Ключові слова
освітні кластери, кластеризація, заклади вищої освіти, юридична освіта, educational clusters, clustering, institutions of higher education, legal education
Цитування
Головань Т. Г. Освітні кластери як форма взаємодії у світовому освітньо-науковому середовищі / Т. Г. Головань // Юридична освіта – майбутній капітал України : круглий стіл до Дня працівника освіти, 29 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 13–15.