Специфіка термінологічної системи освіти як соціального коду

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті автором зазначено, що поняття соціуму насамперед пов‘язане з термінологією громадської сфери, до якої уналежнюємо систему номінативних одиниць, що обумовлені лексично, семантично та фразеологічно й віддзеркалюють реалії в царині політичній, економічній, адміністративній, судовій, а також у виробничих відносинах як структурних сегментах суспільства. Виокремлена терміносистема має різнорівневий і гетерогенний характер, а тому облік критеріїв відбору таких спеціальних лексико-семантичних одиниць дозволяє досягти певної об‘єктивності. In the article, the author notes that the concept of society is primarily related to the terminology of the public sphere, which includes a system of nominative units that are determined lexically, semantically, and phraseologically and reflect realities in the political, economic, administrative, and judicial spheres, as well as in industrial relations as structural segments of society. The isolated term system has a multi-level and heterogeneous character, and therefore the accounting of the selection criteria of such special lexical-semantic units allows to achieve a certain objectivity.
Опис
Ключові слова
термінологічна лексика, терміносистеми, соціальний код, лексико-семантичні одиниці, terminological vocabulary, terminology system, social code, lexical and semantic units
Цитування
Борисов В. Специфіка термінологічної системи освіти як соціального коду / В. Борисов // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 146–147.