ВПЛИВ ВПРАВ ФІТНЕС – ЙОГИ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження - визначити вплив вправ фітнес-йоги на показники фізичної підготовленості учнів середніх класів. Матеріали та методи дослідження: в дослідженні використовувались такі методи як: аналіз наукової та методичної літератури, анкетування, педагогічне тестування та педагогічний дослідження, методи математичної обробки даних. В анкетуванні взяли участь 110 учнів середньої та старшої школи. 5-11 класів, серед яких 49 учня хлопці та 61 – дівчата. Респонденти були представниками 20 закладів загальної середньої освіти м. Харкова та області, по 4-6 учнів з одного класу. Педагогічне дослідження відбувалось впродовж місяця. Під час дослідження уроки проходили дистанційно заздалегідь складеною програмою підготовки зі застосуванням запропонованих специфічних вправ з фітнес – йоги. Результати. Більша частина опитаних позитивно ставиться до запровадження варіативного модулю фітнес-йога у навчальний процес. Встановлені показники розвитку силової витривалості та координаційних здібностей учнів. Висновки. Встановлені позитивні зміни результатів як у дівчат так і у хлопців. Відмітимо, що на дівчат запропоновані вправи з фітнес – йоги після експерименту, вплинули більш позитивно по всім показникам. The purpose of the study is to determine the impact of fitness yoga exercises on indicators of physical fitness of middle school students. Research materials and methods: the research used such methods as: analysis of scientific and methodical literature, questionnaires, pedagogical testing and pedagogical research, methods of mathematical data processing. 110 middle and high school students took part in the survey. 5-11 grades, including 49 boys and 61 girls. The respondents were representatives of 20 institutions of general secondary education in the city of Kharkiv and the region, 4-6 students from one class. Pedagogical research took place over the course of a month. During the study, the lessons were held remotely using a pre-prepared training program using the proposed specific fitness-yoga exercises. The results. Most of the interviewees have a positive attitude to the introduction of a variable module of fitness yoga into the educational process. Indicators of the development of strength endurance and coordination abilities of students have been established. Conclusions. Positive changes in the results of both girls and boys were established. It should be noted that after the experiment, the proposed fitness-yoga exercises had a more positive effect on the girls in all indicators.
Опис
Ключові слова
школа, урок фізичної культури, школярі, фітнес-йога, розвиток
Цитування
Семенова Ю. Вплив вправ фітнес – йоги на розвиток фізичних якостей школярів під час дистанційної форми організації занять / Ю. Семенова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 168–176.