ПРИЧИНИ ТИПОВИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ ТРУДНОЩІВ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
При вивченні фізики в учнів виникають труднощі із застосуванням математичних перетворень, оскільки, математика є апаратом для аналізу та підтвердження результатів явищ та процесів, які вивчаються в фізиці. Тому чітка взаємодія між учителями фізики та математики підвищує якість навчання як з фізики, так і з математики, а також полегшує процес викладання й навчання. При изучении физики у учащихся возникают трудности с применением математических преобразований, поскольку, математика является аппаратом для анализа и подтверждение результатов явлений и процессов, изучаемых в физике. Поэтому четкое взаимодействие между учителями физики и математики повышает качество обучения как по физике, так и по математике, а также облегчает процесс преподавания и обучения. When studying physics, students have difficulty applying mathematical transformations, because, mathematics is an apparatus for analysis and confirmation of the results of phenomena and processes studied in physics. So clear interaction between physics and mathematics teachers improves the quality of teaching both in physics and in mathematics, and also facilitates the teaching process and teaching.
Опис
Ключові слова
пізнавальні труднощі, фізико-математична підготовка, засвоєння матеріалу, зацікавленість, школяри, познавательные трудности, физико-математическая подготовка, усвоения материала, заинтересованность, школьники, cognitive difficulties, physical and mathematical training, assimilation of material, interest, schoolchildren
Цитування
Масич В. В. Причини типових пізнавальних труднощів в учнів ЗСО при вивченні фізики / В. В. Масич, І. Д. Равх // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 165–166.