Ознайомлення учнів початкової школи з природою рідного краю у процесі позакласної роботі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто ознайомлення учнів початкової школи з природою рідного краю у процесі позакласної роботі. Зазначено, що позакласна робота є системою неоднорідних за змістом, призначенням, методикою проведення та формуванням освітньо-виховних заходів, що виходять за межі обов’язкових навчальних програм, сприяє розвитку індивідуальних інтересів учнів, їх здібностей, нахилів, розширенню світогляду, формуванню потреби, самостійно пізнавати навколишній світ, покращувати стосунки між людьми, забезпечує цікаве й корисне проведення школярами вільного часу. Вона сприяє розширенню знань, набутих на уроках, їх конкретизації, формує вміння і навички практичного характеру, викликає інтерес до нового матеріалу, розвиває самостійне мислення школярів. The publication examines the familiarization of elementary school students with the nature of their native land in the process of extracurricular work. It is noted that extracurricular work is a system of heterogeneous in terms of content, purpose, methods of conducting and forming educational activities that go beyond the bounds of mandatory curricula, promotes the development of individual interests of students, their abilities, inclinations, the expansion of worldview, the formation of needs, independently to get to know the surrounding world, to improve relationships between people, provides interesting and useful free time for schoolchildren. It contributes to the expansion of knowledge acquired in lessons, their concretization, forms skills and abilities of a practical nature, arouses interest in new material, develops independent thinking of schoolchildren.
Опис
Ключові слова
вивчення природи, позакласна робота, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, study of nature, extracurricular work, students of primary school age, master's theses
Цитування
Ємельченко А. Ознайомлення учнів початкової школи з природою рідного краю у процесі позакласної роботі / А. Ємельченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 14.