Формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку в контексті реалізації принципу наступності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі вивчено процес формування екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку з огляду на реалізацію принципу наступності. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та встановлення умов, які сприяють успішному формуванню екологічної культури у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного розвитку екологічної культури старших дошкільників. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів формування екологічної культури у старших дошкільників. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища екологічним потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. In the master's work, the process of the formation of environmental culture among children of older preschool age was studied in view of the implementation of the principle of continuity. An analysis of the psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and establish the conditions that contribute to the successful formation of environmental culture in children. The requirements for methods of working with teaching staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective development of environmental culture of older preschoolers are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of environmental culture formation among older preschoolers has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the ecological needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was studied.
Опис
Ключові слова
формування екологічної культури, діти старшого дошкільного віку, принцип наступності в освіті, розвиток екологічної культури старших дошкільників, formation of ecological culture, children of older preschool age, the principle of continuity in education, development of ecological culture of older preschoolers
Цитування
Крайнюк Н. М. Формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку в контексті реалізації принципу наступності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Н. М. Крайнюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 83 с. : іл., табл. + дод.
Колекції