ПОЕТИЧНІ ЗБІРКИ РОБЕРТА ТРЕТЬЯКОВА 1960-Х РОКІВ І СОЦРЕАЛІЗМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Анотація
Стаття присвячена аналізу поетичних збірок Р. Третьякова, виданих у 1960-х роках, у контексті соцреалізму як основного методу радянської літератури. Для соцреалістичних творів характерні регламентація й нормативність і матеріалу, і його інтерпретації, і художніх засобів. Риторика лірики Р. Третьякова часто залишається в полоні радянських ідеологічних штампів. Проте в його творчості відбилися позитивні тенденції, пов’язані з явищем «шістдесятництва». Поет послідовно обстоює ідеал діяльної, соціально активної людини, апелює до загальнолюдських універсальних цінностей. Статья посвящена анализу поэтических сборников Р. Третьякова, изданных в 1960-х годах, в контексте соцреализма как основного метода советской литературы. Для соцреалистических произведений характерны регламентация и нормативность и материала, и его интерпретации, и художественных средств. Риторика лирики Р. Третьякова часто остается в плену советских идеологических штампов. Однако в его творчестве отразились положительные тенденции, связанные с явлением «шестидесятничества». Поэт последовательно отстаивает идеал деятельного, социально активного человека, апеллирует к общечеловеческим универсальным ценностям. The article is devoted to the analysis of R. Tretiakov’s poetic collections published in the 1960’s in the context of socialist realism as the main method of Soviet literature. For socialist realist works, the regulation and normativity of the material, its interpretation, and artistic devices are typical. Rhetoric of R. Tretiakov’s lyric often remains in captivity of Soviet ideological cliches, but in his work positive trends associated with the phenomenon of the Sixtiers’ movement was reflected. The poet consistently advocates the ideal of a socially active person, appeals to panhuman universal values.
Опис
Ключові слова
соцреалізм, історичний оптимізм, тема війни, антиміщанський пафос, гуманізація, Третьяков Р., соцреализм, исторический оптимизм, тема войны, антимещанский пафос, гуманизация, Socialist Realism, Historical Optimism, the Theme of the War, Anti-philistine Pathos, Humanization, Tretiakov R.
Цитування
Лук’янова О. С. Поетичні збірки Роберта Третьякова 1960-х років і соцреалізм / О. С. Лук’янова // Вчені записки Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Сер. : Філологія. Соціальні комунікації / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: В. П .Казарін (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 30 (69), № 2, ч. 2. – С. 75–79.