ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorЗбаранська, Д. В.
dc.date.accessioned2024-02-05T10:50:40Z
dc.date.available2024-02-05T10:50:40Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти. Мета дослідження передбачала розроблення, теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти; виявлено структуру та схарактеризовано особливості досліджуваної підготовки; визначено критерії та показники готовності майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти; схарактеризовано її рівні; уточнено сутність понять «профілактика булінгу в учнівському середовищі», «соціально-педагогічна діяльність з профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти»; «підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти»; подальшого розвитку набули засоби навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти, а також форми і методи соціально-педагогічної діяльності з профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти. Практичне значення результатів дослідження полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна педагогіка)» комплексом засобів підготовки майбутніх соціальних працівників профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти, який включає: лекційне заняття «Соціальна профілактика булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти»; семінарсько-практичні заняття на теми «Соціально-педагогічна діяльність з профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти» та «Організація взаємодії куратора та соціального педагога щодо забезпечення успішної профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти» соціально-виховний захід «Роль соціального педагога закладу освіти в профілактиці булінгу»; доповнення лекційного заняття на тему «Технології соціальної профілактики в діяльності соціального педагога» (дисципліна «Технології соціально-педагогічної роботи») матеріалом про можливість підвищення ефективності процесу профілактики булінгу в учнівському середовищі через удосконалення змісту і форм соціально-виховної роботи закладу професійно-технічної освіти на основі використання інноваційних технологій соціальної роботи. У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «булінг» (визначено його види, причини, наслідки), «профілактика булінгу» (розкрито її особливості та основні завдання в закладах освіти), «соціально-педагогічна діяльність з профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти» (проаналізовано сутність та виявлено особливості). Розроблено та теоретично обґрунтовано програму соціально-педагогічної діяльності з профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти. У другому розділі кваліфікаційної роботи визначено поняття «підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти», виявлено її структуру та особливості, розглянуто готовність майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти. З урахуванням визначених особливостей розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти. У третьому розділі розкрито організацію, етапи та результати експериментальної перевірки розробленого комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти. На констатувальному етапі на підставі визначених критеріїв (когнітивний, ціннісно-мотиваційний, особистісний, діяльнісний) та показників рівнів (високий, середній, низький) готовності майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти було проведено діагностування наявного її рівня у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна педагогіка)» Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, що підтвердило необхідність організації спеціальної діяльності, спрямованої на забезпечення підвищення рівня досліджуваної готовності. Формувальний експеримент був спрямований на реалізацію комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти. На контрольному етапі було проведено підсумкові зрізи з метою виявлення ефективності впровадження комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти. The qualification work is devoted to the problem of improving the process of training future social workers to prevent bullying in the student environment of a vocational and technical education institution. The purpose of the study was to develop, theoretically substantiate and experimental testing of a set of tools for training future social workers to prevent bullying in the student environment of a vocational and technical education institution. The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that for the first time a preparing of preparation of future social workers for the prevention of bullying in the student environment of a vocational and technical education institution has been developed and theoretically substantiated; the structure and features of the studied training were characterized; criteria and indicators of the readiness of future social workers for the prevention of bullying in the student environment of a vocational and technical education institution are determined; its levels are characterized; the essence of the concepts "bullying prevention in the student environment", "social-pedagogical activities for the prevention of bullying in the student environment of a vocational and technical education institution" has been clarified; "training of future social workers to prevent bullying in the student environment of a vocational and technical education institution"; the means of educational and methodological support for the training of future social workers for the prevention of bullying in the student environment of a vocational and technical education institution, as well as the forms and methods of socio-pedagogical activities for the prevention of bullying in the student environment of a vocational and technical education institution, gained further development. The practical significance of the research results is to supplement the work programs of disciplines for the training of higher education applicants of the first (bachelor's) level of higher education in the field of knowledge 23 "Social Work", specialty 231 "Social Work" (educational program "Social Pedagogy") with a set of tools for training future social workers to prevent bullying in the student environment of a vocational and technical education institution, which includes: lecture class "Social prevention of bullying in the student environment of a vocational and technical education institution"; seminar-practical classes on the topics "Social-pedagogical activities for the prevention of bullying in the student environment of a vocational and technical education institution" and "Organization of the interaction of a curator and a social pedagogue to ensure successful prevention of bullying in the student environment of a vocational and technical education institution" social-educational event " The role of the social pedagogue of the educational institution in the prevention of bullying"; supplementing the lecture session on the topic "Technologies of social prevention in the activity of a social pedagogue" (discipline "Technologies of social and pedagogical work") with material on the possibility of increasing the effectiveness of the process of preventing bullying in the student environment by improving the content and forms of social and educational work of a vocational and technical education institution based on the use of innovative technologies of social work.
dc.identifier.citationЗбаранська Д. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / Д. В. Збаранська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 82 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13812
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectбулінг
dc.subjectучнівське середовище
dc.subjectмайбутній соціальний працівник
dc.subjectпрофілактика булінгу
dc.subjectзаклад професійно-техічної освіти
dc.subjectсоціально-педагогічна діяльність
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectкомплекс засобів
dc.subjectbullying
dc.subjectstudent environment
dc.subjectfuture social worker
dc.subjectprevention of bullying
dc.subjectvocational and technical education institution
dc.subjectsocio-pedagogical activity
dc.subjectprofessional training
dc.subjectcomplex of means
dc.titleПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativeThe preparation of future social workers for the prevention of bullying in the student environment of a vocational and technical education institution
dc.typeOther
Файли
Колекції