ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто підготовку кваліфікованих юристів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Для цього необхідно вдосконалювати систему юридичної освіти, зокрема, шляхом запровадження профільних дисциплін, поєднання вивчення теоретичної бази з вирішенням практичних завдань, збільшення кількості практик та залучення здобувачів до участі у міжнародних проєктах. Ураховуючи, що вища освіта у сфері інтелектуальної власності набула великого попиту, доцільним є розширення системи вищої освіти шляхом створення спеціалізованих інститутів, факультетів і кафедр, які б здійснювали підготовку здобувачів юридичної освіти в сфері захисту прав інтелектуальної власності. В статье рассмотрена подготовка квалифицированных юристов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Для этого необходимо совершенствовать систему юридического образования, в частности, путем введения профильных дисциплин, сочетание изучения теоретической базы с решением практических задач, увеличение количества практик и привлечения соискателей к участию в международных проектах. Учитывая, что высшее образование в сфере интеллектуальной собственности приобрело большой спрос, целесообразно расширение системы высшего образования путем создания специализированных институтов, факультетов и кафедр, которые осуществляли бы подготовку соискателей юридического образования в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. The article considers the training of qualified lawyers in the field of protection of intellectual property rights. To do this, it is necessary to improve the system of legal education, in particular, by introducing specialized disciplines, combining the study of the theoretical framework with solving practical problems, increasing the number of practices and attracting applicants to participate in international projects. Given that higher education in the field of intellectual property is in great demand, it is advisable to expand the system of higher education by creating specialized institutes, faculties and departments that would train legal education in the field of intellectual property rights.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутніх юристів, захист прав, інтелектуальна власність, аспірантські роботи, подготовка будущих юристов, защита прав, интеллектуальная собственность, аспирантские работы, training of future lawyers, protection of rights, intellectual property, postgraduate work
Цитування
Плахотнік Д. В. Щодо підготовки майбутніх юристів у сфері захисту прав інтелектуальної власності / Д. В. Плахотнік // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 87–88.