Деякі аспекти формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито важливість розвитку особистісно-значущих якостей у майбутніх учителів музичного мистецтва; наголошено, що педагогічна діяльність завжди пов’язана зі здібностями й комплексом якостей особистості вчителя; зауважено, що педагогічний професіоналізм, професійна підготовленість майбутніх учителів удосконалюється завдяки розвитку професійний спрямованості мотивів, потреб, психологічних процесів, інтелектуальних задатків і здібностей; з’ясовано, що збагачення морально-професійного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва зумовлюється поєднанням професійної та глибокої ідейно-моральної спрямованості музично-виконавської та музично-пізнавальної діяльності. The theses reveal the importance of developing professional personally significant qualities for future teachers of musical art; it is emphasized that pedagogical activity is always associated with the abilities and complex qualities of the teacher's personality; it is noted that pedagogical professionalism, professional preparedness of future teachers is improved due to the development of professional orientation of motives, needs, psychological processes, intellectual inclinations and abilities; it is emphasized that the enrichment of the moral and professional experience of the future teacher of musical art is conditioned by a combination of professional and deep ideological and moral orientation of musical-performing and musical-cognitive activity.
Опис
Ключові слова
учитель музичного мистецтва, професійні особистісно- значущі якості, педагогічна діяльність, музично-педагогічні здібності, музично- виконавська діяльність, teacher of musical art, professional personally significant qualities, pedagogical activity, musical and pedagogical abilities, musical and performing activities, аспірантські роботи, postgraduate work
Цитування
Бу Інхуа. Деякі аспекти формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів музичного мистецтва / Інхуа Бу // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С.105–109.