ФЕДЕРАЛЬНІ УСТАНОВИ ТА АСОЦІАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У НІМЕЧЧИНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХОГОКЗ
Анотація
У статті акцентовано увагу на мережі федерального управління безперервною освітою у Німеччині. Здійснено аналіз провідних інституцій, що координують освіту дорослих у Німеччині (Німецька Асоціація освіти дорослих, Німецьке протестантське товариство освіти дорослих, Німецьке товариство академічної безперервної освіти, Німецький інститут освіти дорослих, Федеральний інститут професійної освіти та підготовки). Визначено принципи, мету та завдання діяльності кожної з них. З’ясовано шляхи реалізації завдань, поставлених перед зазначеними інституціями: виконання проектів, що сприяють роботі місцевих освітніх закладів та регіональних асоціацій; розробка методів навчання, які сприяють підвищенню кваліфікації вчителів і показують шляхи залучення широкого кола дорослих людей до здобуття освіти; створення локальних і регіональних мереж та мультимедійних навчальних пропозицій; організація та координація роботи профільних комітетів; проведення досліджень з підвищення якості викладання у сфері освіти дорослих та безперервної освіти; організація конференцій, семінарів, симпозіумів та круглих столів тощо. В статье акцентировано внимание на сети федерального управления непрерывного образования в Германии. Осуществлен анализ ведущих институций координирующих образование взрослых в Германии (Немецкая Ассоциация образования взрослых, Немецкое протестантское общество образования взрослых, Немецкое общество академического непрерывного образования, Немецкий институт образования взрослых, Федеральный институт профессионального образования и подготовки). Определены принципы, цели и задачи деятельности каждого из них. Выяснены пути реализации задач, поставленных перед указанными учреждениями: выполнение проектов, способствующих работе местных образовательных учреждений и региональных ассоциаций; разработка методов обучения, которые способствуют повышению квалификации учителей и показывают пути привлечения широкого круга взрослых людей к получению образования; создание локальных и региональных сетей и мультимедийных учебных предложений; организация и координация работы профильных комитетов; проведение исследований по повышению качества преподавания в сфере образования взрослых и непрерывного образования; организация конференций, семинаров, симпозиумов и круглых столов. In the article, we focused on the Federal Department of Continuing Education in Germany. The author analyzed the leading institutions that coordinate adult education in Germany (German Adult Education Association, German Evangelist Workers Community of Adult Education, German Educational Science Association, German Institute for Adult Education, Federal Institute for Vocational Education and Training). We have identified the principles, goals and objectives of each institution. Find out the ways of realizing the tasks set before the above-mentioned institutions: implementation of projects that promote the work of local educational institutions and regional associations; the development of teaching methods that enhance the skills of teachers and show ways to attract a wide range of adults to education; creation of local and regional networks and multimedia educational offers; organization and coordination of work of profile committees; conducting research on improving the quality of teaching in adult education and lifelong learning; organization of conferences, seminars, symposiums and roundtables etc.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, безперервна освіта, освіта впродовж життя, асоціація освіти дорослих, образование взрослых, непрерывное образование, образование в течение жизни, ассоциация образования взрослых, adult learning, continuous education, life-long education, adult education association
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Федеральні установи та асоціації освіти дорослих у німеччині / А. В. Боярська-Хоменко // Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст. матеріалів V наук.-практ. конф., 10–11 листоп. 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Харків : ХОГОКЗ, 2017. – С. 250–258.