Формування лексичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами ігор та ігрових вправ

dc.contributor.authorЛогвінова, Ю. С.
dc.date.accessioned2024-03-08T11:29:42Z
dc.date.available2024-03-08T11:29:42Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз розвитку лексичної сторони мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Визначено критерії, показники та рівні сформованості словникового запасу дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня за лексичними темами «Літо», «Літній одяг», «Комахи», «Квіти. Дерева. Кущі», «Свійські тварини», «Дикі тварини», «Сад. Фрукти», «Огород. Овочі». Визначені напрями та особливості формування словника у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Розроблено та експериментально апробовано комплекс ігор та ігрових вправ, які спрямовані на збагачення, уточнення та активізацію словникового запасу дітей із ЗНМ ІІІ рівня відповідно обраних лексичних тем. In the qualification work, a theoretical analysis of the development of the lexical side of speech of children with general underdevelopment of speech of the III level was carried out. The criteria, indicators and levels of formation of the vocabulary of preschoolers from the 3rd level ZNM were determined for the lexical topics "Summer", "Summer clothes", "Insects", "Flowers. Trees. Bushes", "Family animals", "Wild animals", "Garden. Fruits", "Garden. Vegetables". The directions and peculiarities of vocabulary formation in preschool children with general underdevelopment of level III speech are determined. A set of games and game exercises aimed at enriching, clarifying and activating the vocabulary of children with 3rd level of lexical topics of selected lexical topics has been developed and experimentally tested.
dc.identifier.citationЛогвінова Ю. С. Формування лексичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами ігор та ігрових вправ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Ю. С. Логвінова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 84 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14309
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти
dc.subjectзагальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня
dc.subjectлексична сторона мовлення
dc.subjectігри
dc.subjectігрові вправи
dc.subjectкорекція та розвиток
dc.subjectchildren
dc.subjectgeneral underdevelopment of III-level speech
dc.subjectlexical side of speech
dc.subjectgames
dc.subjectgame exercises
dc.subjectcorrection and development
dc.titleФормування лексичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами ігор та ігрових вправ
dc.title.alternativeFormation of the lexical side of speech in children of older preschool age with general underdevelopment of speech of the III level by means of games and game exercises
dc.typeOther
Файли
Колекції