Педагогіка партнерства з соціальними інституціями як вагомий чинник взаємодії учасників освітнього процесу між ВНЗ та ЗДО при підготовці майбутніх вихователів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Розглядаються аспекти педагогічного партнерства між учасниками освітнього процесу ВНЗ та ЗДО як ефективного фактору взаємодії. Аналізуються принципи, можливості та шляхи педагогіки партнерства як системи ефективної взаємодії педагогів, вихователів і батьків з метою особистісного розвитку учасників освітнього процесу. Розкриваються поняття «партнерство», «педагогіка партнерства», «соціальні інституції» в системі взаємовідносин всіх учасників освітнього процесу (педагогів, майбутніх вихователів, працівників закладів дошкільної освіти, батьків). Акцентується увага на критеріях, що визначають ефективність ідеї розвитку стосунків партнерства як найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії. Висвітлюється соціально-педагогічне партнерство як окрема форма соціальної взаємодії закладу освіти з фізичними особами та вагомість визначальної ролі вищого навчального закладу в реалізації його особистісно-розвивальних функцій при підготовці майбутніх вихователів, що включає в себе сім’ю, педагогів, адміністрацію закладів освіти. Розглядається мета і завдання соціально-педагогічного партнерства як встановлення партнерських відносин між учасниками освітнього процесу для визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності та шляхів досягнення партнерства. Окреслюються питання організації та соціальнопедагогічного партнерства як найефективнішої форми залучення батьків у структуру технології проектування моделі партнерської взаємодії між ЗДО та сім’єю при підготовці майбутніх вихователів. The article considers aspects of pedagogical partnership between participants in the educational process in educational institutions and preschool institutions as an effective factor of interaction. The article analyzes the principles, opportunities and ways of partnership pedagogy as a system of effective interaction between teachers, educators and parents for the purpose of personal development of participants in the educational process. The concepts of "partnership", "partnership pedagogy", "social institutions" in the system of relations between all participants in the educational process (teachers, future educators, employees of preschool educational institutions, parents) are revealed. The paper focuses on the criteria that determine the effectiveness of the idea of developing partnership relations as the most productive system of relations in the context of pedagogical interaction. The article highlights the social and pedagogical partnership as a separate form of social interaction of an educational institution with individuals and the importance of the determining role of a higher educational institution in the implementation of its personal and developmental functions in the training of future educators, which includes family, teachers, and the administration of educational institutions. The article considers the purpose and objectives of social and pedagogical partnership as the establishment of partnership relations between participants in the educational process to determine the value orientations of joint activities and ways to achieve partnership. The issues of organization and social and pedagogical partnership as the most effective form of involving parents in the structure of technology, designing a model of partnership interaction between educational institutions and family in the training of future educators are outlined and justified.
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, партнерська взаємодія, соціальні інституції, учасники освітнього процесу, соціально-педагогічне партнерство, взаємодія між ЗДО та батьками, модель партнерської взаємодії, підготовка майбутніх вихователів, partnership pedagogy, partnership interaction, social institutions, participants in the educational process, social and pedagogical partnership, future educators, interaction between educational institutions and family, model of partnership interaction, training of future educators
Цитування
Бакай С. Педагогіка партнерства з соціальними інституціями як вагомий чинник взаємодії учасників освітнього процесу між ВНЗ та ЗДО при підготовці майбутніх вихователів / С. Бакай // Новий Колегіум. – 2021. – № 1 (103). – С. 84–89.