Темпоральні синонімічні висловлення із суб'юнктивом (на матеріалі французької художньої прози ХХ - початку ХХІ століть)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Анотація
Дослідження корпусу прикладів французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть дозволяє зробити висновок, що суб’юнктив зберігається в багатьох безсполучникових поліпредикативних висловленнях, синонімічні частини яких становлять трансформи віртуальних (мовних) первинних (стрижневих) умовних підрядних пропозицій з кондиціоналом та, у поодиноких випадках, підрядних пропозицій з темпоральним семантичним значенням. Исследование корпуса примеров французской художественной прозы ХХ – начала ХХІ веков позволяет сделать вывод, что субъюнктив сохраняется у многих бессоюзных полипредикативных высказываниях, синонимические части которых составляют трансформы виртуальных (речевых) первичных (стержневых) условных подрядных предложений с кондиционалом и, в единичных случаях, подрядных предложений с темпоральным семантическим значением. The subjunctive mood is saved in many asyndetic polypredicative utterances-discourse innovations the synonymic parts of which are the transforms of the virtual (linguistic) hypothetical subordinate primary propositions or (rarely) of the subordinate utterances with temporal semantic meaning. So the substitution by the subjunctive of the other moods is the co(n)textual phenomenon according to the communicative intention and the idiostylistic features of the author.
Опис
Ключові слова
асиндетичне поліпредикативне висловлювання, інновація дискурсу, первинна пропозиція, підрядний зв’язок, трансформація, часово-синонімічне підрядне висловлювання, асиндетическое полипредикативное высказывание, новаторство дискурса, первичное предложение, сослагательное наклонение, преобразование, временное синонимическое подчиненное высказывание, asyndetic polypredicative utterance, discourse innovation, primary proposition, subjunctive, transform, temporal synonymic subordinate utterance
Цитування
Лепетюха А. В. Темпоральні синонімічні висловлення із суб'юнктивом (на матеріалі французької художньої прози ХХ - початку ХХІ століть) / А. В. Лепетюха // Homo Universitatis : тези доп. ХX ювіл. наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2020. – С. 30–32.