Я. Коменський про шкільну дисципліну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто погляди Я. Коменського про шкільну дисципліну, який її вважав необхідним і важливим складником шкільного життя. Цій проблемі він присвятив ряд наукових праць. Зазначено, що Я. Коменський залишив чимало рекомендацій щодо запровадження форм, методів, засобів та прийомів учителя для дотримання шкільної дисципліни. Передусім він поставив акцент на тому, щоб усі дії вчителя з цією метою спрямовувалися на прагнення учнів керуватись у своїх вчинках «не страхом перед покаранням», а «любов'ю до доброчинності». The publication examines J. Comenius' views on school discipline, which he considered a necessary and important component of school life. He devoted a number of scientific works to this problem. It is noted that J. Comenius left a lot of recommendations regarding the introduction of forms, methods, means and techniques of the teacher to observe school discipline. First of all, he emphasized that all the teacher's actions for this purpose should be aimed at the desire of students to be guided in their actions "not by fear of punishment", but by "love of charity".
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, Коменський Я., шкільна дисципліна, магістерські роботи, pedagogical heritage, J. Comenius, school discipline, master's theses
Цитування
Хижняк А. Я. Коменський про шкільну дисципліну / А. Хижняк // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 83.