ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У публікації досліджено питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах бойових дій. Феномен сирітства потребує значної уваги, оскільки від грамотної політики щодо вирішення питань інтеграції дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до соціуму залежить успіх розвитку країни. Констатовано, що для успішної реалізації повернення дітей необхідно: по-перше, залучення держав-партнерів України до об‘єднання та створення міжнародної коаліції країн, які займатимуться поверненням дітей в Україну; по-друге, залучення до міжнародної коаліції профільних міжнародних організацій, таких як ЮНІСЕФ, Міжнародний Червоний Хрест. The publication examines the issue of social protection of orphans and children deprived of parental care in the conditions of hostilities. The phenomenon of orphanhood requires significant attention, since the success of the country's development depends on a competent policy to solve the issues of integration of orphans and children deprived of parental care into society. It was established that for the successful implementation of the return of children, it is necessary: first, to involve the partner states of Ukraine in the unification and creation of an international coalition of countries that will deal with the return of children to Ukraine; secondly, involvement in the international coalition of specialized international organizations, such as UNICEF, the International Red Cross.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, діти-сироти, права дітей, російсько-українська війна, social protection, orphans, children's rights, Russian-Ukrainian war
Цитування
Сприндис С. І. До питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах бойових дій / С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 217–219.