Тенденції до змін в культурі організації як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито основні фактори управлінського впливу на зміни в культурі освітньої організації. Серед них виділено : погляди, цінності та уявлення лідерів або засновників організації ; колективний досвід, отриманий при створенні та розвитку організації ; нові погляди, цінності та уявлення, які привнесені новими членами організації ; ідеальні цілі, ідеї і цінності, що вже панують в організації ; рольові моделі; внутрішні формальні стандарти і правила; неформальні канали комунікацій. Наголошено, що за процеси змін в культурі організації несе відповідальність керівництво. В статье раскрыты основные факторы управленческого влияния на изменения в культуре образовательной организации. Среди них выделены : взгляды, ценности и представления лидеров или учредителей организации ; коллективный опыт, полученный при создании и развитии организации ; новые взгляды, ценности и представления, которые привнесены новыми членами организации; идеальные цели, идеи и ценности, уже господствуют в организации ; ролевые модели; внутренние формальные стандарты и правила ; неформальные каналы коммуникаций. Отмечено, что за процессы изменений в культуре организации несет ответственность руководство. The article reveals the main factors of managerial influence on changes in the culture of the educational organization. Among them are : views, values ​​and ideas of leaders or founders of the organization ; collective experience gained in the creation and development of the organization ; new views, values ​​and ideas that are introduced by new members of the organization ; ideal goals, ideas and values ​​already dominate the organization ; role models; internal formal standards and rules ; informal communication channels. It is noted that the management is responsible for the processes of change in the culture of the organization.
Опис
Ключові слова
управління, культура організації, культура, освітня організація, студентські роботи, управление, культура организации, культура, образовательная организация, студенческие работы, management, culture of organization, culture, educational organization, student works
Цитування
Фірсова Н. В. Тенденції до змін в культурі організації як управлінська проблема / Н. В. Фірсова // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 359–363.