ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої школи в умовах сучасних викликів. Він містить результати досліджень учених, викладачів, учителів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти, психолого-педагогічних аспектів інклюзивної освіти, реалізації інноваційних технологій, розвитку обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі, професійної підготовки фахівця а також сучасних проблем порівняльної педагогіки. Матеріали стануть у нагоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам вищих закладів освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection reflects the psychological and pedagogical problems of higher and secondary schools in in the context of modern challenges. It contains the results of research by scientists, lecturers, and teachers, scientific research of doctoral students, postgraduate students, students on the development of pedagogical science and education, psychological and pedagogical aspects of inclusive education, implementation of innovative technologies, development of a gifted personality in the modern educational environment, professional professional training, as well as contemporary issues of comparative pedagogy. The materials will be useful for researchers, doctoral students, postgraduate students, teachers, masters and students of higher educational institutions, and practitioners in the field of education.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта, інклюзивна освіта, інноваційні технології, обдарованість, освітнє середовище, професійна підготовка фахівця, порівняльна педагогіка, pedagogical education, inclusive education, innovative technologies, giftedness, educational environment, professional training of specialists, comparative pedagogy
Цитування
Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. Т. Золотухіна, С. Є. Лупаренко та ін.]. – Харків : Мітра, 2020. – 446 с.