Розвиток комунікативних умінь учнів початкових класів у процесі освітнього проєктування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток комунікативних умінь учнів початкових класів у процесі освітнього проєктування. Розвиток комунікативних умінь учнів є ключовою метою освітнього проєктування, під час якого учні мають змогу навчитись ефективно спілкуватись, аргументувати свої думки та ідеї, працювати в команді та виконувати різноманітні завдання. Зазначено, що освітнє проєктування є ефективним інструментом для розвитку креативності та критичного мислення учнів. Під час проектування вони навчаються ставити запитання, аналізувати інформацію та шукати шляхи вирішення проблем. The publication examines the development of communication skills of elementary school students in the process of educational design. The development of students' communication skills is a key educational goal design, during which students can learn to communicate effectively, argue their thoughts and ideas, work in a team and perform various tasks. It is noted that educational design is an effective tool for the development of creativity and critical thinking of students. As they design, they learn to ask questions, analyze information, and find solutions to problems.
Опис
Ключові слова
комунікативні уміння, освітнє проєктування, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, communication skills, educational design, primary school students, master's theses
Цитування
Пономарьова Н. Розвиток комунікативних умінь учнів початкових класів у процесі освітнього проєктування / Н. Пономарьова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 23.