Стилістика роману О. Солженіцина «У колі першому»: вільний непрямий дискурс

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено цілісний стилістичний аналіз роману О. Солженіцина «У колі першому» з метою розкрити специфіку словесно-естетичної і комунікативно-стилістичної організації художнього твору, осягнути його ідейно-художній зміст. Досліджено вільний непрямий дискурс, прийоми непрямого втілення образів персонажів, комунікативні й мовленнєві характеристики оповіді. Актуальність дослідження визначено спрямованістю сучасних мовознавчих студій розв’язати проблеми цілісного стилістичного аналізу художнього прозового твору, зокрема дослідити вільний непрямий дискурс (ВНД). Доцільність вивчення ВНД як вагомого складника стилістичної структури роману О. Солженіцина «У колі першому» зумовлена значущістю цього твору, складною та оригінальною його будовою, динамічними зв’язками ВНД з іншими елементами композиції, принципами мовленнєвого вираження, системою художніх образів. У визначеному аспекті стилістику роману досі не було послідовно вивчено. The study provides a holistic stylistic analysis of O. Solzhenitsyn’s novel «In the First Circle» to reveal the specifics of the verbal-aesthetic and communicative-stylistic structure of the novel, to comprehend its ideological and artistic content. The free indirect discourse, methods of an indirect embodiment of images of characters, communicative and speech characteristics of the story are studied. The relevance of the study determines by the orientation of modern linguistic studies to solve the problem of holistic stylistic analysis of the novel, in particular, to explore free indirect discourse (FID). The expediency of studying FID as an important component of the stylistic structure of O. Solzhenitsyn’s novel «In the First Circle» is due to the significance of this novel, it is the complex and original structure, dynamic connections of FID with other elements of composition, principles of speech expression, a system of artistic images. In a certain aspect, the stylistics of the novel has not yet been consistently studied.
Опис
Ключові слова
О. Солженіцин, стилістика, дискурс, оповідач, автор, оцінка, оповідь, вільний непрямий дискурс, невласне пряме мовлення, діалог, монолог, комунікативні регістри, тема-рематичні структури, гуманізм, O. Solzhenitsyn, stylistics, discourse, narrator, author, evaluation, narrative, free indirect discourse, improper direct speech, dialog, monolog, communicative registers, thematic-rhetorical structures, humanism
Цитування
Міняйло Н. В. Стилістика роману О. Солженіцина «У колі першому»: вільний непрямий дискурс : дис. ... д-ра філософії : 035 – філологія / Н. В. Міняйло ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 253 с.
Колекції