СКЛАДОВІ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах визначено складові (духовно-ціннісна, інтелектуально-світоглядна, суб’єктно-діяльнісна, особистісна, соціальна) сталості розвитку соціальної групи як спільноти, що становить основну соціальну структуру суспільства й визначає вектор його розвитку; показано, що технологія соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп спрямована на удосконалення й розвиток означених складових. The article depicts the components (spiritual-value, intellectual-worldview, subjectactivity, personal, social) of sustainability of the development of social group as a community that makes up the basic social structure of society and determines the vector of development of it. It has been shown that the technology of social and pedagogical activity on sustainable development of social groups is aimed at improvement and development of the determined components.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток, соціальна група, соціально-педагогічна діяльність, складові, технологія, sustainable development, social group, social and pedagogical activity, components, technology
Цитування
Кабусь Н. Складові сталості розвитку соціальної групи / Н. Кабусь // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 241–243.