Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР. Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється необхідністю подолання суперечностей між: суспільною значущістю забезпечення якісної вищої музично-педагогічної освіти в Україні на засадах культурологічного підходу й реальним її станом; посиленням інтересу до конструктивного досвіду з формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в китайських університетах та відсутністю цілісного наукового дослідження у цьому напрямі; доцільністю використання передових ідей китайських науковців про організацію процесу формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва та недостатньою обізнаністю цих ідеями українських дослідників; потребою у творчому застосуванні в українській вищій школі перспективного досвіду закладів вищої освіти КНР із формування зазначеної компетентності у студентів музично-педагогічного профілю та відсутністю відповідного організаційно-методичного забезпечення із цього питання; потребою у творчому застосуванні прогресивних ідей китайського досвіду формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР та їх недостатньою дослідженістю. In the dissertation for the first time the integral analysis of a problem of formation of professional and pedagogical culture of future teachers of musical art in establishments of higher education of the People's Republic of China is presented. The expediency of studying this problem is enhanced by the need to overcome the contradictions between: the social significance of providing quality higher music and pedagogical education in Ukraine on the basis of a culturological approach and its real state; increasing interest in constructive experience in the formation of professional and pedagogical culture of future music teachers in Chinese universities and the lack of holistic research in this area; the expediency of using the advanced ideas of Chinese scientists on the organization of the process of forming the professional and pedagogical culture of future teachers of music and the lack of awareness of these ideas of Ukrainian researchers; the need for creative application in the Ukrainian higher school of promising experience of higher education institutions of the PRC in the formation of this competence in students of music and pedagogical profile and the lack of appropriate organizational and methodological support on this issue; the need for creative application of progressive ideas of Chinese experience in the formation of professional and pedagogical culture of future teachers of music in higher education institutions in China and their lack of research.
Опис
Ключові слова
формування, майбутні учителі, музичне мистецтво, професійно-педагогічна культура, КНР, заклад вищої освіти, formation, future teachers, musical art, professional and pedagogical culture, China, institution of higher education
Цитування
Лю Чан. Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Лю Чан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 246 с.
Колекції