АКСІОЛОГІЙНІ ЗАСОБИ ОПИСУ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ — УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ В’ЯЧЕСЛАВА ДАНИЛЮКА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації досліджено відображення через поезію внутрішнього світу людини, яка зіткнулася з війною, на прикладі поета В’ячеслава Данилюка, що презентував свої поезії на порталі «Поезія Вільних». У них він описує життєвий досвід людини, яка стала свідком окупації Київської області, а також сама брала участь у бойових діях. Одразу стає помітним прийом емоційних повторів окремих висловів або створення синонімічної групи, яка по суті теж є повтором однієї й тієї самої ідеї. У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що психічний тип В. Данилюка як поета — холеричний інтроверт, для якого важливу роль відіграють внутрішні переживання ліричного героя, його відчуття та сподівання, а світ виглядає ніби замкнутим на ньому. Емоційне ставлення ліричного героя до подій нерідко вербалізується за допомогою згущення — повторів або синонімічних рядів мовних, зокрема й оцінних, одиниць. Негативну оцінку автор виражає за допомогою емоційно забарвлених іменників, що показують руйнування та жорстокість загарбників, а його позитивні оцінки пов’язані із символами народної творчості та уособлюють волелюбність українського народу. The publication explores the reflection through poetry of the inner world of a person who faced war, using the example of the poet Vyacheslav Danylyuk, who presented his poems on the "Poetry of the Free" portal. In them, he describes the life experience of a person who witnessed the occupation of the Kyiv region and also took part in hostilities. The reception of emotional repetitions of individual statements or the creation of a synonymous group, which in fact is also a repetition of the same idea, immediately becomes noticeable. As a result of the analysis, it was concluded that the mental type of V. Danyliuk as a poet is a choleric introvert, for whom the inner experiences of the lyrical hero, his feelings and hopes play an important role, and the world seems closed to him. The lyrical hero's emotional attitude to events is often verbalized with the help of condensation — repetitions or synonymous series of linguistic, in particular, evaluative units. The author expresses a negative assessment with the help of emotionally colored nouns that show the destruction and cruelty of the invaders, and his positive assessments are connected with the symbols of folk art and personify the freedom-loving Ukrainian people.
Опис
Ключові слова
українська мова, українська поезія, мовна картина світу, воєнна поезія, Данилюк В., Ukrainian language, Ukrainian poetry, language picture of the world, war poetry, V. Danylyuk
Цитування
Гнатишева О. Аксіологійні засоби опису внутрішнього світу ліричного героя – учасника бойових дій (на прикладі творчості В'ячеслава Данилюка) / О. Гнатишева // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 79–82.