ФУНКЦІЯ ПРИТЧІ В РОМАНІ ХАЛІДА ГОССЕЙНІ «І ГОРИ ВІДПОВІЛИ ЛУНОЮ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто притчу в романі Халіда Госсейні «І гори відповіли луною». Притча входить у твір органічно, не порушуючи жанрової своєрідності. Зазначено, що коли притча використовується як вставний елемент, це не означає, що твір у цілому має бути притчевим. Його жанрова своєрідність зберігається. При цьому притча бере на себе вагоме навантаження. Вона акумулює авторські ідеї, увиразнює задум автора, його позицію. Введення притч у канву твору допомагає через абстрагування та умовність досягти загостреного зображення певних сторін дійсності, створити яскравий контраст між безпосереднім зображенням та підтекстом, сфокусувати ідеї твору. The publication examines the parable in Khalid Gosseini's novel "And the mountains answered with an echo." The parable enters the work organically, without violating the originality of the genre. It is noted that when a parable is used as an interjection, it does not mean that the work as a whole must be a parable. Its genre originality is preserved. At the same time, the parable takes on a heavy burden. It accumulates the author's ideas, expresses the author's idea, his position. The introduction of parables into the canvas of the work helps through abstraction and conventionality to achieve a sharp image of certain aspects of reality, to create a bright contrast between the immediate image and subtext, to focus the ideas of the work.
Опис
Ключові слова
літературознавство, притча, Халід Госсейні, literary studies, parable, Khalid Gosseini
Цитування
Гетман Ю. С. Функція притчі в романі Халіда Госсейні «І гори відповіли луною» / Ю. С. Гетман // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 28–30.