Психолого-педагогічні основи формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі позаурочної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено психолого-педагогічні основи формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі позаурочної роботи. Комунікативна компетентність молодших школярів у процесі позаурочної роботи включає в себе такі компоненти, як: вміння слухати, вміння висловлювати свої думки, вміння вести діалог, вміння співпрацювати, вміння ввічливо спілкуватися. Зазначено, що позаурочна робота дозволяє створювати для молодших школярів позитивну атмосферу спілкування, заохочувати їх до спілкування один з одним і з дорослими, надавати їм можливість практикувати свої комунікативні навички в різних ситуаціях. The work highlights the psychological and pedagogical foundations of the formation of communicative competence of younger schoolchildren in the process of extracurricular work. Communicative competence of junior high school students in the process of extracurricular work includes such components as: the ability to listen, the ability to express one's thoughts, the ability to conduct a dialogue, the ability to cooperate, and the ability to communicate politely. It is noted that extracurricular work allows creating a positive atmosphere of communication for younger students, encouraging them to communicate with each other and with adults, and giving them the opportunity to practice their communication skills in various situations.
Опис
Ключові слова
початкова школа, комунікативна компетентність, позаурочна робота, магістерські роботи, Elementary School, communicative competence, extracurricular work, master's work
Цитування
Мамон І. Психолого-педагогічні основи формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі позаурочної роботи / І. Мамон // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 24.