СТАН І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЙ УКРІПЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
На основі аналітичного огляду стану підприємництва в Україні виявлено проблемні місця у секторі малого бізнесу за ознаками кількісного складу, рівня зайнятості, обсягу виробництва та участі у створенні ВВП. Це критерії, за якими може визначатися вплив діяльності малих підприємств на ефективність функціонування економіки та її конкурентоспроможність. Запропоновано перелік видів економічної діяльності для малої приватної ініціативи з урахуванням практики ведення бізнесу в Україні. Зазначено перспективні види малого бізнесу та напрями державної політики зі створення інноваційного макросередовища для їх розвитку. На основе аналитического обзора состояния предпринимательства в Украине выявлены проблемные места в секторе малого бизнеса по признакам количественного состава, уровня занятости, объема производства и участия в создании ВВП. Это критерии, по которым может определяться влияние малых предприятий на эффективность функционирования экономики и ее конкурентоспособность. Предложен перечень видов экономической деятельности для малой частной инициативы с учетом практики ведения бизнеса в Украине. Указаны перспективные виды малого бизнеса и направления государственной политики по созданию инновационной макросреды для их развития. Basing on the analytical review of the state of entrepreneurship in Ukraine the problem areas in the small business sector on the grounds of the quantitative composition, employment, production and participation in the creation of GDP were identified. These are the criteria by which the impact of small businesses on the effective functioning of the economy and its competitiveness can be determined. The list of types of economic activity for small private initiatives based on business practices in Ukraine was offered. The perspective views of small business and directions of the state policy for creation an innovative environment for their development were singled out.
Опис
Ключові слова
малий бізнес, конкурентоспроможність, інновація, методи стимулюючої дії, сучасні види малого бізнесу, малый бизнес, конкурентоспособность, инновация, методы стимулирующего воздействия, современные виды бизнеса, small business, competitiveness, innovation, methods of stimulating effect, modern businesses
Цитування
Соляр В. В. Стан і напрями розвитку малого бізнесу в Україні з позицій укріплення конкурентоспроможності економіки / В. В.Соляр // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9(6). – С. 41–44.