ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблема зростання правопорушень серед осіб підліткового віку. Мова йде про соціальну профілактику. Соціальна профілактика – це комплекс різного роду заходів, спрямованих на попередження будь-якого явища або усунення факторів ризику. Соціальна профілактика правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти є певним соціально-педагогічним механізмом, інструментом, спрямованим на попередження, виявлення та нейтралізацію негативних асоціальних явищ у суспільстві. В статье рассмотрена проблема роста правонарушений среди лиц подросткового возраста. Речь идет о социальной профилактике. Социальная профилактика – это комплекс различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления или устранения факторов риска. Социальная профилактика правонарушений среди подростков в учреждениях общего среднего образования является определенным социально-педагогическим механизмом, инструментом, направленным на предупреждение, выявление и нейтрализацию негативных асоциальных явлений в обществе. The article considers the problem of the growth of delinquency among adolescents. We are talking about social prevention. Social prevention is a set of various measures aimed at preventing any phenomenon or eliminating risk factors. Social prevention of delinquency among adolescents in general secondary education is a certain socio-pedagogical mechanism, a tool aimed at preventing, detecting and neutralizing negative antisocial phenomena in society.
Опис
Ключові слова
профілактика правопорушень, підлітки, заклади загальної середньої освіти, магістерські роботи, профилактика правонарушений, подростки, учреждения общего среднего образования, магистерские работы, crime prevention, teenagers, general secondary education institutions, master's work
Цитування
Барбіна Ю. Ю. Поняття та сутність профілактики правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / Ю. Ю. Барбіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 108.