УРАХУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено встановленню можливостей закладу вищої педагогічної освіти щодо реалізації взаємодії із регіоном як фактору забезпечення відповідності підготовки майбутніх учителів його запитам. У зазначеному ракурсі проаналізовано досвід підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти на фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Встановлено напрями урахування регіонального контексту у підготовці майбутніх учителів через модернізацію освітніх програм. Обґрунтовано, що підготовка майбутніх учителів має відбуватися у профільному закладі вищої освіти, унікальне освітнє середовище якого у тісній взаємодії із закладами та установами освіти регіону забезпечує умови для формування особистісно зрілого та фахово компетентного педагога сучасної української школи. The article is devoted to establishing the possibilities of the institution of higher pedagogical education regarding the implementation of interaction with the region as a factor of ensuring compliance of the training of applicants of higher pedagogical education with its demands. The experience of training future teachers at the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda KhNPU was analysed in this perspective. Directions for taking into account the regional context in the training of future teachers through the modernization of educational programs have been established. It is justified that the training of future teachers should take place in a specialized institution of higher education, the unique educational environment of which, in close cooperation with educational institutions and institutions of the region, provides conditions for the formation of a personally mature and professionally competent teacher of a modern Ukrainian school.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутніх учителів, заклад вищої педагогічної освіти, середовище педагогічного університету, регіональний контекст, освітні програми, training of future teachers, institution of higher pedagogical education, the environment of a pedagogical university, regional context, educational programs
Цитування
Пономарьова Н. Урахування регіонального контексту у підготовці майбутніх вчителів / Н. Пономарьова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 83–94.