МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Міжнародно-правове регулювання правозахисної діяльності НУО відбувається по лінії закріплення у міжнародних та регіональних правових документах норм щодо правосуб’єктності та повноважень таких організацій у взаємодії з органами міжурядових організацій. Міжнародно-правове регулювання правозахисної діяльності НУО поширюється й на національні правові системи: у міжнародних договорах щодо цього питання закріплюються не стільки суб’єктивні права НУО, скільки обов’язки або рекомендації державам із приводу співробітництва з НУО. Правовий статус НУО відрізняється в різних спеціальних міжнародних угодах, які створюють окремі режими та стосуються здійснення правозахисної діяльності НУО у певних сферах (права дітей, освіта, екологія і т.п.). Найбільшою мірою питання регулювання правозахисної діяльності НУО відображене у правових актах Ради Європи, яка стала першою міжурядовою організацією, що ввела для міжнародних НУО статус участі, який дозволяє їм впливати на прийняття рішень. The author points out that through the practice of human rights activities of NGOs, individuals have a real opportunity to interact directly with the UN and other leading international organizations, to join the international and regional system of human rights protection. NGOs bring to the attention of governments of different countries information about the needs of people, their life problems, monitor the real situation in countries on human rights, and implement the function of public control over the activities of law enforcement agencies, etc. International legal regulation of human rights activities of NGOs takes place along the lines of enshrining in international and regional legal instruments the rules on the legal personality and powers of such organizations in cooperation with the bodies of intergovernmental organizations. International legal regulation of human rights activities of NGOs also extends to national legal systems: international treaties on this issue enshrine not so much the subjective rights of NGOs, but the responsibilities or recommendations to states on cooperation with NGOs. The legal status of NGOs differs in various special international agreements, which create separate regimes and relate to the implementation of human rights activities of NGOs in certain areas (children's rights, education, environment, etc.). At a large extent, the issue of regulating the human rights activities of NGOs is reflected in the legal acts of the Council of Europe, which became the first intergovernmental organization to introduce participatory status for international NGOs, which allows them to influence decision-making. Ukraine has ratified most international treaties disclosing the legal personality and powers of NGOs, while its content has not been integrated into domestic law, and the actual practice of NGO participation in government decision-making remains meager.
Опис
Ключові слова
неурядові організації, правозахисна діяльність, Європейський Союз, Рада Європи, свобода асоціації, права людини, право на освіту, non-governmental organizations, human rights activities, European Union, Council of Europe, freedom of association, human rights, right to education
Цитування
Поляков А. О. Міжнародно-правове регулювання правозахисної діяльності неурядових організацій / А. О. Поляков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2020. – Вип. 32. – С. 66–74.