Особливості розвитку уваги молодших школярів в умовах її інтенсивного формування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі вивчається проблема спеціалізованого цілеспрямованого формування ключових якостей уваги молодших школярів, зокрема таких як стійкість, концентрація та працездатність в сфері уваги, аналізуються особливості молодшого шкільного віку і можливості впровадження спеціальних технологій розвитку уваги поряд з традиційним розвитком її в навчальному процесі. Наведено результати впровадження авторських програм розвитку уваги молодшого школяра і аналіз ефективності такої організації навчального процесу у молодшій школі. The paper studies the problem of specialized purposeful formation of the key qualities of attention of younger schoolchildren, in particular such as stability, concentration and efficiency in the field of attention, analyzes the peculiarities of the younger school age and the possibilities of introducing special technologies for the development of attention along with its traditional development in the educational process. The results of the implementation of the author's programs for the development of the attention of junior high school students and the analysis of the effectiveness of such an organization of the educational process in junior high school are given.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, якості уваги, розвиток уваги, розвивальна програма, спеціальна організація навчання, younger schoolchildren, qualities of attention, development of attention, developmental program, special organization of education
Цитування
Костенко Н. М. Особливості розвитку уваги молодших школярів в умовах її інтенсивного формування : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. М. Костенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 79 с.
Колекції