ПРАГМАТИКА І СЕМАНТИКА ЧАСТОК В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ

dc.contributor.authorГоловченко, М. В.
dc.date.accessioned2023-04-10T11:46:56Z
dc.date.available2023-04-10T11:46:56Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМетою дипломної роботи є виявити й описати специфіку вживання часток як дискурсивних одиниць у мові українських казок. Дослідження виконано на основі казкового дискурсу в його мовній інтерпретації. Як найвищий продукт мовного розвитку нації літературна мова формується на народно-розмовному ґрунті, тому так важливо дослідити процеси смислотворення в казці за допомогою найменших, але таких активних слів-часток. У першому розділі розкриваються теоретичні засади вивчення часток як дискурсивних слів у мовознавстві. Також проаналізовано підходи мовознавців до класифікації часток як одиниць мови і мовлення. У другому розділі здійснено семантико-прагматичний аналіз часток в українських казках за категоріями: загального дейксису; ментальної діяльності; часток, скерованих на комунікацію; винятковості; очікуваних і неочікуваних змін; особистих інтересів мовця. У третьому розділі охарактеризовано методику вивчення часток у середній загальноосвітній школі. У магістерській роботі представлені висновки щодо особливостей уживання часток у мові казок, що відображає ментальність українського народу, його ментальний код, засвідчений мовою. Також у додатку у вигляді таблиці представлена частотність вживання різновидів часток у текстах українських народних казок. The aim of the thesis is to identify and describe the specifics of the use of particles as discursive units in the language of Ukrainian fairy tales. The research is based on the fairy tale discourse in its linguistic interpretation. As the highest product of the language development of the nation, the literary language is formed on the basis of the vernacular, that is why it is so important to investigate the processes of meaning creation in a fairy tale with the help of the smallest, but such active words-particles. The first chapter reveals the theoretical foundations of the study of particles as discursive words in linguistics. The approaches of linguists to the classification of particles as units of language and speech are also analyzed. In the second chapter, a semantic-pragmatic analysis of particles in Ukrainian fairy tales is carried out according to the categories: general deixis; mental activity; shares directed to communication; exclusivity; expected and unexpected changes; personal interests of the speaker. The third chapter describes the method of studying fractions in a secondary comprehensive school. The master's thesis presents conclusions regarding the peculiarities of the use of particles in the language of fairy tales, which reflects the mentality of the Ukrainian people, its mental code, evidenced by the language. The appendix also presents the frequency of use of types of particles in the texts of Ukrainian folk tales in the form of a table.
dc.identifier.citationГоловченко М. В. Прагматика і семантика часток в українській народній казці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і л-ра) / М. В. Головченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2022. – 99 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10787
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдискурсивні слова
dc.subjectчастки
dc.subjectсемантика
dc.subjectпрагматика
dc.subjectмова казки
dc.subjectdiscursive words
dc.subjectparticles
dc.subjectsemantics
dc.subjectpragmatics
dc.subjectfairy tale language
dc.titleПРАГМАТИКА І СЕМАНТИКА ЧАСТОК В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ
dc.title.alternativePRAGMATICS AND SEMANTICS OF PARTICLES IN UKRAINIAN FOLK TALES
dc.typeOther
Файли
Колекції