МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні продемонстровано актуальність сучасних психологічних розвідок з проблеми мовленнєвого розвитку дитини молодшого шкільного віку. Показано теоретичні підходи до мовленнєвого розвитку та мовленнєвої компетентності молодшого школяра. Визначено природу основних труднощів мовленнєвого розвитку молодшого школяра. Зазначено, що сформованість у школяра операційного компонента культури мовленнєвого спілкування свідчить освоєння ним комунікативних якостей, описаних у дослідженні. The research demonstrates the relevance of modern psychological investigations on the speech development of a child of junior school age. The theoretical approaches to speech development and speech competence of junior pupil are shown. The nature of the main difficulties of junior pupils’ speech development is determined. It is noted that the formation of operational component of the culture of speech communication indicates the development of the communicative qualities described in the study.
Опис
Ключові слова
мовленнєвий розвиток, мовленнєва діяльність, мовленнєві здібності, мовленнєва компетентність, молодший шкільний вік., speech development, speech activity, speech abilities, speech competence, junior school age
Цитування
Дуюн О. Мовленнєвий розвиток учнів молодшого шкільного віку / О. Дуюн // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 387–390.