ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасний розвиток українського суспільства у сферах науки, освіти технологій, державних та громадських організацій потребують таких фахівців, котрі вміють ефективно співпрацювати, творчо взаємодіяти з іншими людьми, виконуючи спільну діяльність в командах або в групах людей. Уміння співпрацювати з іншими є однією з провідних навичок сучасної людини та важливою компетентністю випускника Нової української школи. Проте питання організації сумісної діяльності, взаємодії молодших школярів під час позаурочної діяльності в початковій школі, є недостатньо висвітленими, а саме: питання про особливості організації співробітництва молодших школярів, застосування всього розмаїття педагогічних форм, методів і засобів на формування вмінь співробітництва молодших школярів в освітньому процесі тощо. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі розглядається суть співробітництва молодших школярів та особливості формування у них умінь співробітництва у освітньому процесі початкової школи. У другому розділі визначено можливості позаурочної освітньої діяльності та проєктної діяльності для формування вмінь співробітництва молодших школярів; розроблено для вчителів початкової школи програму педагогічних заходів щодо формування вмінь співробітництва у молодших школярів. У висновках доведено, що вказані види діяльності та запропонована програма педагогічних заходів формування вмінь співробітництва молодших школярів є перспективними та у разі їх реалізації сприятимуть досягненню очікуваних результатів. The modern development of Ukrainian society in the fields of science, technology education, state and public organizations need such specialists who know how to effectively cooperate, creatively interact with other people, performing joint activities in teams or groups of people. The ability to cooperate with others is one of the leading skills of a modern person and an important competence of a graduate of the New Ukrainian School. However, the issue of the organization of joint activities, the interaction of pupils of primary school during extracurricular activities in primary school, is not sufficiently covered, namely: the issue of the peculiarities of the organization of cooperation of pupils of primary school, the use of all the variety of pedagogical forms, methods and means for the formation of cooperation skills of pupils of primary school in the educational process etc. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. The first chapter examines the essence of cooperation of pupils of primary school and the peculiarities of their formation of cooperation skills in the educational process of primary school. In the second section, the possibilities of extracurricular educational activities and project activities for the formation of cooperation skills of pupils of primary school are defined; a program of pedagogical measures for the formation of cooperation skills in pupils of primary school was developed for primary school teachers. The conclusions prove that the specified types of activities and the proposed program of pedagogical measures for the formation of cooperation skills of pupils of primary school students are promising and, in case of their implementation, will contribute to the achievement of the expected results.
Опис
Ключові слова
співробітництво, формування, вміння, молодші школярі, освітній процес, cooperation, formation, skills, pupils of primary school, educational process
Цитування
Дранник С. О. Формування вмінь співробітництва молодших школярів в освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / С. О. Дранник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 58 с.
Колекції