ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ У ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У СТРУКТУРІ КОРЕКЦІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування соціальної мобільності та адаптації у дітей з опорно-руховими порушеннями, що починається з соціального становлення її як особистості. Соціальне становлення особистості дитини з порушеннями опорно-рухового апарату є невід’ємною частиною корекційної і реабілітаційної навчально-виховної роботи. Зазначено, що проблема соціального становлення як передумова, що призводить до соціально-професійної мобільності у сучасних дослідженнях, набирає все більших обертів. Головним завданням для вчителів та психологів передбачено проведення тренінгових занять, які допоможуть дітям, особливо першокласникам, швидше адаптуватися в новому для них соціумі. Це дає змогу у період адаптації знизити вразливість і тривожність дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, забезпечити психологічний комфорт в нових умовах. The publication examines the formation of social mobility and adaptation in children with musculoskeletal disorders, which begins with the social formation of her as an individual. The social formation of the personality of a child with musculoskeletal disorders is an integral part of corrective and rehabilitative educational work. It is noted that the problem of social formation as a prerequisite leading to socio-professional mobility in modern research is gaining momentum. The main task for teachers and psychologists is to conduct training sessions that will help children, especially first-graders, to quickly adapt to a new society for them. This makes it possible during the adaptation period to reduce the vulnerability and anxiety of children with musculoskeletal disorders, to ensure psychological comfort in new conditions.
Опис
Ключові слова
соціалізація дітей, діти з особливими потребами, корекційна робота, аспірантські роботи, socialization of children, children with special needs, correctional work, postgraduate works
Цитування
Шпачинський Д. В. Формування соціальної мобільності та адаптації у дітей із порушеннями функції опорно-рухового апарату у структурі корекційної навчально-виховної та реабілітаційної роботи / Д. В. Шпачинський // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 193–196.