Елементи історичної пам’яті у воєнній ліриці Ігоря Муратова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У пропонованій розвідці нами було здійснено спробу аналізу поняття «історична пам’ять», крізь призму якого було розглянуто воєнну лірику відомого харківського письменника Ігоря Муратова, який працював в контексті соцреалістичної літератури. Акцентується увага, що саме соцреалізм спричинює появу в українській радянській літературі воєнного й повоєнного періоду характерних специфічних рис. Також наголошується, що історична пам’ять залежить від характера й особливостей відповідного історичного часу, що, у свою чергу, мають безперечний вплив на формування таланту письменника. Для воєнної лірики Ігоря Муратова спільною є ідея історичної спадкоємності, що дає змогу митцю глибше розкрити не лише події та факти, а й глибини людського духу, пов’язати в одне ціле обшир подій і масштаби духу учасників чи жертв війни, показати напруження їхніх почуттів та переживань. Робиться висновок, що у воєнній ліриці митця можемо побачити такі елементи історичної пам’яті, як спогади про свої витоки і предків; уявлення про історичне становлення українців; спогади про війну або взаємини з навколишніми державами тощо. The presented paper delves into the concept of “historical memory” by analyzing the war lyrics of the renowned Kharkiv writer Ihor Muratov within the context of socialist realism literature. It underscores how socialist realism shaped distinct features in Ukrainian Soviet literature during the war and post-war periods. The study highlights that historical memory is contingent upon the nature and characteristics of the relevant historical era, significantly influencing a writer's talent development. Muratov’s war lyrics consistently convey the notion of historical continuity, allowing the artist to delve beyond mere events and facts to explore the depths of the human spirit. Through his work, Muratov intertwines the scope of historical events with the scale of individual experiences, effectively portraying the emotional intensity and turmoil of those involved. The analysis concludes that Muratov’s war lyrics embody various elements of historical memory, including reflections on one’s heritage, the historical evolution of Ukrainians, recollections of war experiences, and the complexities of interstate relations.
Опис
Ключові слова
історична пам'ять, воєнна лірика, історичний дискурс, соцреалізм, канон, фольклорні традиції, достовірність, historical memory, war lyrics, historical discourse, social realism, canon, folklore traditions, authenticity
Цитування
Веретюк Т. В. Елементи історичної пам’яті у воєнній ліриці Ігоря Муратова / Т. В. Веретюк // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 42–49.