РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У ПОДОЛАННІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Анотація
Стаття присвячена аналізу демографічної ситуації в Україні та аналізу впливу культурологічних факторів на рівні народжуваності та смертності населення. Розглянуто динаміку рівнів народжуваності, смертності у 1991 - 2015 роках, вплив рівнів добробуту, релігійності, цінності життя на демографічні процеси та необхідність демографічної політики в Україні. Статья посвящена анализу демографической ситуации в Украине и анализу влияния культурологических факторов на уровне рождаемости и смертности населения. Рассмотрена динамика уровней рождаемости, смертности в 1991 - 2015 годах, влияние уровней благосостояния, религиозности, ценности жизни на демографические процессы и необходимость демографической политики в Украине. The article is devoted to the analysis of the demographic situation in Ukraine and the analysis of the influence of culturological factors on the birth rate and mortality rate of the population. The dynamics of birth rates, mortality in 1991-2015, the impact of welfare levels, religiosity, values ​​of life on demographic processes and the necessity of demographic policy in Ukraine are considered.
Опис
Ключові слова
демографічна криза, культурологічні чинники народжуваності, народжуваність в Україні, смертність в Україні, демографічна політика, демографический кризис, культурологические факторы рождаемости, рождаемость в Украине, смертность в Украине, демографическая политика, demographic crisis, culturological factors of birth, childbirth in Ukraine, rate mortality in Ukraine, demographic policy
Цитування
Муромцева Ю. І. Роль культурологічних чинників у подоланні демографічної кризи в Україні / Ю. І. Муромцева // Мова. Наука. Культура : зб. наук. пр. за матеріалами міждисциплінар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва імені Петра Василенка, м. Харків, 10 черв. 2015 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва імені Петра Василенка ; [редкол.: Л. М. Тіщенко та ін.]. – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 793-803.