ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ЯК ЗАСОБУ РОЗШИРЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗПР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті дидактична гра розглядається як засіб розширення словникового запасу дітей молодшого шкільного віку, зокрема, поняття, структура, етапи впровадження, методика проведення. Розглядається дослідно-експериментальна робота з корекції розвитку дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. В статье дидактическая игра рассматривается как средство расширения словарного запаса детей младшего школьного возраста, в частности, понятие, структура, этапы внедрения, методика проведения. Рассматривается исследовано-экспериментальная работа по коррекции развития детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. In the article the didactic game is considered as a means of expanding the vocabulary of children of primary school age, in particular, the concept, structure, stages of implementation, methods of implementation. Considered research and experimental work on the correction of the development of children of primary school age with mental retardation.
Опис
Ключові слова
дидактична гра, словниковий запас, діти молодшого шкільного віку, затримка психічного розвитку, семантична структура слова, магістерські роботи, дидактическая игра, словарный запас, дети младшего школьного возраста, задержка психического развития, семантическая структура слова, магистерские работы, didactic game, vocabulary, children of primary school age, mental retardation, semantic word structure, master's work
Цитування
Ярошенко О. О. Використання дидактичних ігор, як засобу розширення словникового запасу дітей молодшого шкільного віку з ЗПР / О. О. Ярошенко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 366–371 : іл.