ЩОДО КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті розглянуто міжнародно-правовий статус військовополонених. Агресія Російської Федерації та її сателітів проти України внесла в порядок денний нашої держави і суспільства вкрай складну проблему — вжити всіх заходів щодо спасіння українських захисників, які, боронячи суверенітет та незалежність України, потрапили в полон до агресора. Зазначено, що визначення міжнародно-правового статусу військовополонених відповідно до Женевської конвенції 1949 року передбачає застосування конкретних критеріїв, заснованих на статусі учасника бойових дій, прихильності до відмітних знаків (емблем) та організаційних структур, а також вирішення проблем, пов‘язаних з недержавними суб‘єктами, не законними учасниками бойових дій. The article examines the international legal status of prisoners of war. The aggression of the Russian Federation and its satellites against Ukraine introduced an extremely difficult problem into the agenda of our state and society — to take all measures to save Ukrainian defenders who, defending the sovereignty and independence of Ukraine, were captured by the aggressor. It is noted that the determination of the international legal status of war prisoners in accordance with the Geneva Convention of 1949 involves the application of specific criteria based on the status of a participant in hostilities, commitment to distinctive signs (emblems) and organizational structures, as well as solving problems related to non-state entities entities that are not legal participants in hostilities.
Опис
Ключові слова
міжнародне право, військовополонені, російсько-українська війна, студентські роботи, international law, prisoners of war, Russian-Ukrainian war, student works
Цитування
Настаченко Л. Щодо критеріїв визначення міжнародно-правового статусу військополонених / Л. Настаченко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 689–692.