Релігія Тонхак в Кореї ХVIII –XIX століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі визначено роль релігійного вчення «Тонхак» у суспільно-політичних процесах, що відбувалися на Корейському півострові наприкінці XIX століття. Автором досліджено проблеми співвідношення релігійності та соціального фактору у Селянській війні тонхак, оскільки саме з розвитком нового «східного вчення» пов’язують виникнення корейського національного руху. Цікавим елементом дослідження стало виявлення наслідків війни та їх вплив на подальший історичний розвиток Корейського півострову. Вчення «Тонхак» справило великий вплив на розвиток корейського менталітету та духовності. Оскільки, проблеми кореєзнавства тільки починають вивчатися в Україні, тема, яка висвітлює витоки корейського патріотизму та національної згуртованості, є дуже корисною для нашої країни. The qualification work defines the role of the religious teaching "Tonhak" in the socio-political processes that took place on the Korean Peninsula at the end of the 19th century. The author investigated the problems of the relationship between religiosity and the social factor in the Tonhak Peasant War, since the emergence of the Korean national movement is associated with the development of the new "Eastern teaching". An interesting element of the research was the identification of the consequences of the war and their influence on the further historical development of the Korean Peninsula. The teaching of "Tonghak" had a great influence on the development of Korean mentality and spirituality. Since the problems of Korean studies are just beginning to be studied in Ukraine, the topic that highlights the origins of Korean patriotism and national unity is very useful for our country.
Опис
Ключові слова
Південна Корея, релігійне вчення «Тонхак», селянське повстання Тонхак, національно-визвольний рух корейського народу, South Korea, Tonhak religious teaching, Tonhak peasant uprising, national liberation movement of the Korean people
Цитування
Горшков Д. О. Релігія Тонхак в Кореї ХVIII –XIX століття : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Д. О. Горшков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 50 с.
Колекції